Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku 2020: pdf

Regulamin Szkoły Doktorskiej: pdf-pol, pdf-ang

 

2019 i lata wcześniejsze

Studia doktoranckie informatyki (III stopnia) odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia trwają 4 lata, podczas których studenci specjalizują się w wybranych dziedzinach informatyki i przygotowują rozprawy doktorskie. Każdy doktorant ma swojego opiekuna nadzorującego bieżącą pracę, który w przyszłości ma być promotorem jego rozprawy.

 

Rekrutacja

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: prof. Krzysztof Loryś lub prof. Leszek Pacholski.

W tym roku mamy 8 miejsc, wszystkie ze stypendium doktoranckim. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z informacją o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie;
 2. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata;
 3. jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 4. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 5. kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”, o którym mowa w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). W przypadku cudzoziemców kserokopia dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich - wraz z oryginałem do wglądu;
 6. opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda pracownika naukowego Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego;
 7. spis ocen ze wszystkich przedmiotów kierunkowych poświadczony przez dziekanat swojej uczelni;
 8. krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych;
 9. można dołączyć swoje publikacje.

Uwaga: Osoby kończące studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017 muszą dostarczyć dyplom ukończenia studiów najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.
Forma i zakres egzaminu kwalifikacyjnego:

 1. egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. pytania dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, w ramach którego przeprowadzony jest ustny egzamin kwalifikacyjny. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje na studia doktoranckie kandydatów (nie więcej niż ośmiu), którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników egzaminu.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności kandydaci zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej rekrutacji

w oparciu m. in. o nadesłane materiały, uzyskane rekomendacje oraz opinię pracownika naukowego Instytutu Informatyki, który zgodzi się pełnić funkcje opiekuna naukowego kandydata. Ponadto cudzoziemcy muszą dostarczyć curriculum vitae; kopię wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP; zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim lub w języku obcym wraz
z tłumaczeniem na język polski, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów; polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
lub pisemne zobowiązanie przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ
po rozpoczęciu kształcenia.

Kandydaci zagraniczni podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich muszą wykazać się znajomością języka polskiego.

Znajomość języka polskiego weryfikowana jest na podstawie:

1)ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub

2)certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

3)uzyskania (na podstawie rozmowy w języku polskim z komisją rekrutacyjną) potwierdzenia uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów informatycznych w języku polskim;

4)dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa). Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław).

Ważne terminy - harmonogram rekrutacji:

KOLEGIUM DOKTORSKIE INFORMATYKI

w dyscyplinie naukowej:
informatyka

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Termin elektronicznej rejestracji

14 czerwca 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.

Termin i miejsce składania dokumentów

do 24 czerwca 2019 r.do godz. 09:30
Instytut Matematyczny, pok. 303

pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław

Termin i miejsce ustnego egzaminu kwalifikacyjnego

24 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
o godz. 10:15
Instytut Informatyki, sala 310

ul. Joliot-Curie 1550-384 Wrocław

Termin wywieszenia listy rankingowej

26 czerwca 2019 r. godz. 14:00

Termin ogłoszenia listy przyjętych

nie później niż 25 września 2019 r.

 

Rekrutacja obywa się poprzez stronę Internetową Rejestrację Kandydatów

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id...

Forma i zakres egzaminu

Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje na studia doktoranckie kandydatów (nie więcej niż ośmiu), którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników egzaminu.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności kandydaci zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej rekrutacji, w oparciu m. in. o nadesłane materiały, uzyskane rekomendacje oraz opinię pracownika naukowego Instytutu Informatyki, który zgodzi się pełnić funkcje opiekuna naukowego kandydata.

Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (pdf)

Profil studiów

Pracownicy naukowi Instytutu Informatyki proponują tematy rozpraw doktorskich w następujących dziedzinach (dostępne są także tematy u pracowników naukowych Instytutu Matematyki):

 • dr hab. Marcin Bieńkowski — algorytmy online; http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/
 • dr hab. Jarosław Byrka — algorytmy dla problemów optymalizacyjnych, zastosowanie programowania liniowego w algorytmice; http://www.ii.uni.wroc.pl/~jby/
 • dr hab. Witold Charatonik — logika w informatyce, analiza programów, formalna weryfikacja; http://www.ii.uni.wroc.pl/~wch/
 • dr hab. Tomasz Jurdziński — algorytmy i obliczenia rozproszone, języki formalne i teoria automatów, kompresja danych; http://www.ii.uni.wroc.pl/~tju/
 • dr hab. Emanuel Kieroński — rozstrzygalność i złożoność obliczeniowa problemów decyzyjnych w logice;
 • dr hab. Krzysztof Loryś — złożoność obliczeniowa, algorytmika, struktury danych, kryptografia; http://www.ii.uni.wroc.pl/~lorys/
 • dr hab. Jerzy Marcinkowski — matematyczne podstawy informatyki, logika w informatyce; http://www.ii.uni.wroc.pl/~jma/
 • dr hab. Hans de Nivelle – Automatyczne dowodzenie twierdzeń; http://www.ii.uni.wroc.pl/~nivelle/.
 • prof. dr hab. Leszek Pacholski — podstawy języków programowania, programowanie deklaratywne, weryfikacja programów i hardware'u, logika;
 • dr hab. Marek Piotrów — algorytmika, obliczenia sekwencyjne i równoległe, metody translacji; http://www.ii.uni.wroc.pl/~mpi/
 • prof. dr hab. Maciej M. Sysło — algorytmika, kombinatoryka i teoria grafów, optymalizacja kombinatoryczna, badania operacyjne, komputery w edukacji, technologia informacyjna, dydaktyka informatyki; http://www.ii.uni.wroc.pl/~syslo/
 • dr hab. Paweł Woźny — matematyczne metody grafiki komputerowej, analiza numeryczna, teoria i zastosowania baz dualnych i wielomianów ortogonalnych.

Bardziej szczegółowe informacje o badaniach prowadzonych w Instytucie Informatyki są dostępne m. in. w sprawozdaniach rocznych dostępnych na stronie Instytutu.

Przydatne informacje

Stypendia i pomoc materialna
 • Doktoranci mogą otrzymać stypendium doktoranckie. Więcej o pomocy materialnej: https://dev.uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktor...
 • Doktoranci mogą wynająć pokoje w ,,Hotelu asystenta'' we Wrocławiu za tę samą cenę, którą płacą asystenci Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Doktoranci nie pochodzący z Wrocławia mogą ubiegać się o niewielki dodatek finansowy od Rektora na pokrycie kosztów wynajmu pokoju lub mieszkania we Wrocławiu.
Obowiązki doktoranta
 • Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w wykładach, zajęciach typu ,,reading'' lub seminariach w każdym roku akademickim. Na 1. roku studiów rekomendowana liczba godzin wynosi 180, na starszych latach 120 godzin.
 • Doktoranci otrzymujący stypendium muszą prowadzić zajęcia dydaktyczne z innymi studentami Wydziału, ale nie więcej niż 90 godzin rocznie.

 

Formularze dla doktorantów
 • Ocena opiekuna naukowego (doc)
 • Załącznik do wszystkich stypendiów (xls)
 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (doc)
 • Karta wyjazdów doktoranta (pdf)
Przewód doktorski

 

 • Informacje dotyczące składania rozprawy doktorskiej (pdf)
 • Zarządzenie Rektora UWr w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT (pdf)
 • Zarządzenie Dziekana WMI w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT (pdf)
 • Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej (doc)
 • Oświadczenie współautorów (doc)
 • Synaba (doc) i załącznik (doc)
 • Karta obiegowa (doc)
 • Potwierdzenie odbioru dokumentów (doc)
 • Regulaminu studiów doktoranckich (uchwała nr 61) (pdf)
 • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego (zarządzenie nr 70/2017) (pdf)
 • Regulamin przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego (zarządzenie Rektora nr 73/2017) (pdf)
 • Ramowy Program Studiów Doktoranckich (pdf)