Zgłoszenie tematu pracy

Tematy wszystkich prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) muszą zostać zaaprobowane przez Komisję ds. Prac Dyplomowych (zwaną dalej Komisją). Tematy są proponowane przez prowadzących lub uzgadniane pomiędzy prowadzącym i studentem/studentami — i przekazywane do Komisji, która po aprobacie je publikuje.

Tematy prac dyplomowych w Instytucie Informatyki UWr

Po wyborze promotora i uzgodnieniu z nim tematu student składa w dziekanacie oświadczenie o wyborze tematu (pdf). Oświadczenie takie student studiów 1-go stopnia składa semestr przed planowanym ukończeniem studiów, a student studiów 2-go stopnia — 2 semestry przed planowanym ukończeniem studiów. Zgodnie z Regulaminem studiów U.Wr. promotorem pracy może zostać samodzielny pracownik naukowy (z habilitacją) lub za zgodą Rady Wydziału pracownik ze stopniem doktora (nasza RW zazwyczaj takie zgody wydaje).

Ramy organizacyjne, czyli kiedy można pisać pracę?

Prace licencjackie i inżynierskie

Prace powstają we współpracy pomiędzy promotorem i studentem:

 • w ramach regularnych przedmiotów Projekt dyplomowy (dawniej Licencjacki projekt programistyczny) lub w ramach projektów tematycznych zgłaszanych do oferty przez pracowników (przedmioty takie mają nazwy Projekt: ...) — zakłada się, że semestr pracy w ramach ww. zajęć jest wystarczający do stworzenia pracy;
 • w ramach regularnych seminariów dostosowanych poziomem do studiów 1-go stopnia; w ramach seminarium studenci mogą opracować temat, który następnie rozwinięty i uzupełniony we współpracy z promotorem staje się podstawą pracy dyplomowej;
 • praca może zostać zainicjowana w ramach innych przedmiotów; student może w ramach pracy własnej i współpracy z prowadzącym poza zajęciami rozwinąć i ukończyć projekt rozpoczęty w ramach przedmiotu; zakłada się, że dodatkowy semestr pracy własnej studenta jest wystarczającym terminem na ukończenie takiej pracy;
 • praca może być tworzona całkowicie poza zajęciami; student i promotor uzgadniają realizowany temat i realizują go poza regularnymi zajęciami

 

Prace magisterskie

Prace powstają we współpracy pomiędzy promotorem i studentem:

 • w ramach regularnych seminariów dostosowanych poziomem do studiów 2-go stopnia; w ramach seminarium studenci mogą opracować temat, który następnie rozwinięty i uzupełniony we współpracy z promotorem staje się podstawą pracy dyplomowej;
 • praca może być tworzona całkowicie poza zajęciami; student i promotor uzgadniają realizowany temat i realizują go poza regularnymi zajęciami;
 • praca magisterska może być rozwinięciem zagadnień poruszanych na zaawansowanych przedmiotach informatycznych; student realizuje ją poza zajęciami we współpracy z opiekunem.

 

Prace licencjackie i inżynierskie — rodzaje i wymagania

Poniżej podane są przewidywane rodzaje prac dyplomowych na poziomie licencjackim i inżynierskim oraz orientacyjne wymagania dla poszczególnych rodzajów prac dotyczące nakładu pracy autorów i rozmiaru uzyskanych efektów. Wielkości te są podane dla prac indywidualnych. W przypadku pracy zespołowej oczekiwany rozmiar jest większy o 75% w przypadku zespołów dwuosobowych oraz o 150% w przypadku zespołów trzyosobowych. Pisanie prac w liczniejszych zespołach niż trzyosobowe nie jest przewidywane. W przypadku prac zespołowych należy dołączyć wykaz prac wykonanych przez poszczególnych autorów, szczegółowy w przypadku części programistycznej.

 

 

Możliwe rodzaje prac licencjackich i inżynierskich:

 

 

Program i/lub system informatyczny realizujący określone zadanie użytkowe

Podstawą pracy tego typu jest stworzony przez autora/autorów pracy program lub system komputerowy wymagający nakładu pracy porównywalnego z semestralnym projektem programistycznym (30 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin pracy samodzielnej). Do pracy tego typu powinny być załączone źródła a zadaniem autora pracy jest także udostępnienie działającej instalacji programu/systemu. System/program komputerowy powinien być uzupełniony częścią pisemną o objętości 10-20 stron formatu A4. W części tej powinny znaleźć się następujące elementy:

 • Opis i analiza zagadnienia stanowiącego temat pracy.
 • Porównanie z innymi znanymi rozwiązaniami (implementacjami).
 • Opis zastosowanych/wynalezionych rozwiązań, czyli to, czym student chce się w projekcie pochwalić.
 • Część dla użytkowników:
  • ogólny opis, do czego służy program
  • sposób instalacji lub dostępu do działającego systemu
  • podręcznik użytkownika
 • Część dla programistów, w tym wykaz narzędzi użytych w projekcie, z uzasadnieniem wyboru oraz opis struktury projektu, ewentualnie, dokumentacja (jeśli nie jest częścią źródeł)
 • Przypadki użycia demonstrujące reprezentatywnie system/program.

 

Opracowanie pisemne zagadnienia informatycznego

Praca ma formę pisemną o objętości ok. 30 stron formatu A4. Rozważane zagadnienie powinno być nietrywialne a opracowanie powinno mieć charakter opracowania teoretycznego wspomaganego testami i/lub symulacjami komputerowymi. W przypadku pracy inżynierskiej część testowo/symulacyjna jest niezbędna i powinna stanowić istotną część pracy. Wymagane elementy pracy, to:

 • Opis i analiza zagadnienia stanowiącego temat pracy.
 • Przegląd dziedziny i znanych rozwiązań.
 • Opis uzyskanych własnych wyników.
 • Analiza uzyskanych wyników i ich porównanie z innymi.
 • Dyskusja nt. zastosowań uzyskanych wyników.
 • Przegląd źródeł.

 

Oprogramowanie lub opracowanie o walorach dydaktycznych przedstawiającego wybrane zagadnienia informatyczne (w przypadku pracy inżynierskiej musi to być oprogramowanie)

Treścią pracy jest stworzenie materiałów dydaktycznych dotyczących zagadnień informatycznych przeznaczonych do pracy samodzielnej lub wspomagających naukę z nauczycielem. Możliwe są zarówno materiały przeznaczone dla studentów, jak i uczniów oraz osób kształcących się samodzielnie na dowolnym poziomie. Wymagane części takiej pracy:

 • Opis dziedziny, której dotyczą materiały
 • Materiały dydaktyczne dla uczących się w postaci opracowań i/lub oprogramowania.
 • Materiały dydaktyczne dla nauczających.
 • Przykłady użycia materiałów.
 • Przegląd źródeł, w tym innych dostępnymi materiałów dotyczących tego samego zagadnienia.

 

Efektywna implementacja nietrywialnych metod, algorytmów czy struktur danych

Treścią pracy jest implementacja elementów o odpowiednim stopniu trudności

 • Opis implementowanego zagadnienia, z uwzględnieniem kontekstu i zastosowań.
 • Część programistyczna: udokumentowana implementacja z dostępem do źródeł i działającej wersji.
 • Analiza uzyskanych wyników — jakości stworzonej implementacji, w tym porównanie z wynikami teoretycznymi (oczekiwanymi) i ewentualnie typowymi implementacjami.
 • Przedyskutowanie metod testowania/porównania stworzonej implementacji z innymi rozwiązaniami.
 • Przegląd źródeł.

 

Prace magisterskie — rodzaje i wymagania

Prace magisterskie mogą być indywidualne lub pisane w zespołach dwuosobowych. W przypadku pracy zespołowej oczekiwany rozmiar pracy jest około 75% większy niż podany dla pracy indywidualnej. W przypadku prac zespołowych do pracy powinien być załączony wykaz prac wykonanych przez poszczególnych autorów, szczegółowy w przypadku części programistycznej.

 

 

Przewidywane rodzaje prac magisterskich:

 

 

 

Program i/lub system informatyczny

Istotą takiej pracy jest stworzenie programu/systemu informatycznego realizującego określone zadanie użytkowe. Do stworzenia systemu/programu powinny być użyte zaawansowane metody i/lub narzędzia, wymagający od autora/autorów wkładu twórczego i badawczego. Oprócz programu, do którego powinny być dostarczone źródła, dokumentacja i działająca instalacja, autor/autorzy składają pracę pisemną stanowiącą uzupełnienie projektu. Część pisemna powinna mieć około 30 stron formatu A4 i zawierać następujące elementy:

 • Przedstawienie dziedziny, opis i analiza zagadnienia stanowiącego temat pracy.
 • Przegląd innych i alternatywnych rozwiązań wraz z dyskusją na temat ich jakości i przydatności do realizacji postawionego zadania.
 • Opis zastosowanych/wynalezionych rozwiązań, czyli to, czym student chce się w projekcie pochwalić.
 • Część dla użytkowników zawierająca: ogólny opis programu/systemu, sposób instalacji i konfiguracji lub dostępu do działającego systemu oraz podręcznik użytkownika systemu.
 • Część dla programistów zawierająca wykaz narzędzi użytych w projekcie, z uzasadnieniem wyboru, opis struktury projektu, ewentualnie, dokumentacja (jeśli nie jest częścią źródeł)
 • Przypadki użycia demonstrujące reprezentatywnie system/program.

 

Praca badawcza z oryginalnymi wynikami

Tematem pracy tego typu jest określone zagadnienie naukowe. Praca powinna zawierać oryginalne wyniki autora/autorów. Typowa praca powinna mieć rozmiar około 50 stron formatu A4, choć rozmiar może znacznie odbiegać od tych oczekiwań w zależności od dziedziny (jej przystępności dla czytelnika) i uzyskanych wyników.

 

Przeglądowa praca badawcza

Treścią pracy tego typu jest dogłębny i szeroki przegląd dziedziny lub zagadnienia zdecydowanie wykraczających poza treści nauczane na studiach. Istotną częścią pracy jest wykazanie dobrej znajomości dziedziny i jej zrozumienia pozwalającego na twórcze interpretacje wyników z tej dziedziny. Prace tego typu powinny mieć około 50 stron formatu A4. Mogą być uzupełniane o implementacje, testy i symulacje komputerowe omawianych pojęć i rozwiązań.

 

Szablon pracy dyplomowej

Przykładowy szablon pracy w Latexu, zawierający niezbędne elementy strony tytułowej, niezbędne elementy pracy oraz wskazówki typograficzne, takie jak format strony, rozmiar czcionki itp. Prace przygotowywane w innych systemach składu dokumentów powinny także zawierać wymienione elementy niezbędne i być dostosowane do wymagań ad. rozmiar strony i czcionki.

iithesis.cls - klasa dokumentu w LaTeX-u do składania pracy dyplomowej
przyklad.tex - przykładowy dokument w LaTeX-u zawierający pracę dyplomową
przykład.pdf - przykładowy dokument zawierający pracę dyplomową złożony w PDF-ie

Oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy

 

Informacje dotyczące formalności i terminów związanych ze składaniem prac dyplomowych znajdują się na stronie: http://ii.uni.wroc.pl/dla-studenta/egzaminy