Egzaminy dyplomowe

Obrona pracy i egzamin dyplomowy

Terminy prezentacji prac dyplomowych dla studentów studiów I stopnia w semestrze letnim 2019/2020
 • 30 czerwca 2020 r.
 • 7 września 2020 r.
 • 11 września 2020 r.

Zapisy na prezentację przez stronę https://skos.ii.uni.wroc.pl/mod/choice/view.php?id=16929 do dnia 17 czerwca 2020 r.

Rejestracja pracy dyplomowej przez studenta na stronie: https://apd.uni.wroc.pl/?_s=1 najpóźniej 7 dni przed prezentacją. Termin oddania do dziekanatu wydrukowanej pracy dyplomowej - najpóźniej dzień przed prezentacją.

Termin egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I stopnia w semestrze letnim 2019/2020:

 • I termin - 26 czerwca 2020 r. godz. 10.00 - 12.30 sala 25 w Instytucie Informatyki
 • II termin - 10 września 2020 r. godz. 10.00 - 12.30 sala 25 w Instytucie Informatyki

Zapisy w dziekanacie lub na adres mailowy joanna.jedrzejkowska@uwr.edu.pl najpóźniej trzy dni przed egzaminem.

Gotową pracę dyplomową, po zaakceptowaniu przez promotora, student rejestruje w systemie archiwizującym i antyplagiatowym Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.uni.wroc.pl (dane do logowania takie jak w USOSweb).

Zgłoszoną w APD pracę akceptuje promotor i ocenia recenzent.

 • w przypadku prac magisterskich wymagane jest, by przynajmniej jedna z osób oceniających pracę (promotor lub recenzent) miała habilitację a druga doktorat;
 • w przypadku prac licencjackich i inżynierskich, wymagane jest, by obie osoby oceniające (promotor i recenzent) miały doktorat.

Student musi dostarczyć do dziekanatu pracę dyplomową — zatwierdzoną przez promotora w systemie APD:

 • praca musi być wydrukowana z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD,
 • praca powinna być wydrukowana dwustronnie,czcionka pracy nie może być większa 12pt, a odstępy między wierszami nie mogą być większe niż 1,5 linii;
 • praca ma być oprawiona w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze morskiej zieleni;
 • praca musi być także dostarczona na płycie CD (zapisana w formacie PDF); płyta powinna być włożona w papierową kopertę i podpisana;
 • praca numerowana ma być począwszy od strony tytułowej;
 • znajdujące się na odwrocie strony tytułowej oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy zawierające dane wrażliwe może być dostarczone oddzielnie (w złożonej pracy nie musi być wypełnione danymi wrażliwymi, natomiast dostarczone oddzielnie będzie przechowywane w teczce studenta i niedostępne ogólnie do wglądu).

Do pracy magisterskiej napisanej w języku polskim należy dołączyć streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. W przypadku, gdy składana praca dyplomowa jest napisana w języku obcym, należy uzyskać pisemną zgodę Dziekana oraz dołączyć tytuł i streszczenie pracy w zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim.

Obrona pracy licencjackiej lub inżynierskiej i egzamin dyplomowy

Obrony prac dyplomowych po studiach 1-go stopnia odbywają się w trzech terminach w ciągu roku: we wrześniu, w lutym i w czerwcu. Dokładne daty podawane są z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem. W trakcie obrony student przedstawia swoją pracę przed promotorem i recenzentem. Dodatkowo student musi wykazać się znajomością pracy i dziedziny, której ona dotyczy. Na obronie mogą być obecni inni studenci i pracownicy.

Niezależnie od obrony pracy studenci zdają egzamin dyplomowy. Zgodnie z regulaminem, prawo do zdawania egzaminów licencjackiego i inżynierskiego przysługuje studentom, którzy zaliczyli ostatni semestr studiów pierwszego stopnia (szósty dla studiów licencjackich, a siódmy dla studiów inżynierskich). W drodze wyjątku Dziekan może zezwolić na przystąpienie do egzaminu również tym studentom ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia, którzy w dniu egzaminu jeszcze tego semestru nie zaliczyli. Ich wynik egzaminu uważa się za ważny pod warunkiem, że do końca sesji egzaminacyjnej uzyskają brakujące zaliczenie semestru. W przeciwnym wypadku egzamin będzie uznany za niebyły.

Forma egzaminu licencjackiego/inżynierskiego

Zdający otrzymują zestaw 6 zadań z zakresu przedmiotów obowiązkowych: MatI, MatII, Prog, AiSD, MDyskr i MNum. Z tego zestawu należy wybrać (i przedstawić) rozwiązanie 3 zadań. Za brakujące (do trzech) zadania zostanie wystawiona ocena niedostateczna z urzędu.
Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli student rozwiąże z oceną dostateczną co najmniej 2 zadania. Wtedy ocena z egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen z trzech wybranych zadań. Na rozwiązanie zadań przeznacza się czas 3x40=120 minut.
Po wyjściu z sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu nie ma możliwości powrotu do tej sali i kontynuowania pisania egzaminu.

Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/inżynierskiego należy w dziekanacie:

 • wpisać się na listę 3 dni przed egzaminem,
 • oddać w podpisanej kopercie 4 zdjęcia czarno - białe w stroju wizytowym, o formacie 4,5 cm x 6,5 cm,
 • opłata za dyplom jest uzależniona od informacji zawartej w „Umowie o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych”, którą student popisał na początku studiów, przy zmianie toku studiów lub przy wznawianiu na studia.

Aby uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim należy dostarczyć:

 • jedno zdjęcie czarno - białe (takie samo jak pozostałe) w stroju wizytowym,
  o formacie 4,5 cm x 6,5 cm,
 • oraz uiścić opłatę w wysokości 40 zł przelewem na indywidualne konto wskazane w USOSweb.

Zadania z lat 2006-2015 są dostępne tutaj.

Obrona pracy magisterskiej

Obrona pracy magisterskiej jest częścią egzaminu magisterskiego. W czasie obrony/egzaminu student prezentuje pracę i odpowiada na pytania komisji.

Egzamin magisterski na kierunku Informatyka ma formę ustną. Składa się go przed trzyosobową komisją, w skład której wchodzi przewodniczący, promotor i recenzent. Termin egzaminu jest ustalany po zaliczeniu przez magistranta ostatniego semestru oraz złożeniu pracy dyplomowej. W czasie egzaminu student prezentuje pracę i odpowiada na pytania komisji. Zakres egzaminu precyzuje Program Studiów w rozdziałach Tok studiów/Praca magisterska i egzamin magisterski oraz Klasyfikacja przedmiotów/Praca magisterska i obrona pracy magisterskiej.

Do pracy magisterskiej napisanej w języku polskim należy dołączyć streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.
W przypadku, gdy składana praca dyplomowa jest napisana w języku obcym, należy uzyskać pisemną zgodę Dziekana oraz dołączyć tytuł i streszczenie pracy w zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim.

Formalności przed egzaminem magisterskim

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy złożyć w dziekanacie Informatyki:

 • pracę magisterską — 14 dni przed obroną;
 • oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej o treści zgodnej z następującą: oświadczenie;
 • kserokopię tytułowej strony pracy magisterskiej;
 • 4 zdjęcia czarno-białe w stroju wizytowym, o formacie 4,5 cm x 6,5 cm
 • płytę CD (w podpisanej kopercie) z nagraną pracą dyplomową;
 • opłata za dyplom jest uzależniona od informacji zawartej w „Umowie o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych”, którą student popisał na początku studiów, przy zmianie toku studiów lub przy wznawianiu na studia.

Aby uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim należy dostarczyć:

 • jedno zdjęcie czarno - białe (takie samo jak pozostałe) w stroju wizytowym,
  o formacie 4,5 cm x 6,5 cm,
 • oraz uiścić opłatę w wysokości 40 zł przelewem na indywidualne konto wskazane w USOSweb.

Przed odbiorem dyplomu, odpisów i świadectwa dojrzałości należy w dziekanacie oddać legitymację studencką oraz rozliczona kartę zobowiązań studenta (z indeksu).