Oferujemy studia informatycznie I, II i III stopnia oraz Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne. Rekrutacja obywa się poprzez stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów. Poniżej opisujemy zasady rekrutacji na poszczególne kierunki.

Studia I stopnia, informatyka (licencjacka i inżynierska)

Student wybiera w czasie studiów, czy woli wersję inżynierską, która trwa 3,5 roku, czy licencjacką, która trwa 3 lata - rekrutacja jest wspólna. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w poniższej tabeli. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
informatyka 0,5 1,0
matematyka 0,5 2,0
przedmiot (jeden do wyboru)
fizyka z astronomią, matematyka, informatyka
0,25 0,5
dowolny język obcy nowożytny (pisemny) 0,2 0,4

Na studia kwalifikowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Próg przyjęcia w roku 2016 wyniósł 150 punktów, a w roku 2015 około 120 punktów.

Laureaci i finaliści Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Fizycznej oraz Olimpiady Matematycznej są przyjmowani na podstawie dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady oraz złożonych dokumentów. Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

Kandydaci ze "starą maturą" przystępują do egzaminu wstępnego. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą” z liczbą punktów równą liczba punktów na dyplomie IB*390/45. Kandydaci posiadający świadectwa maturalne uzyskane za granicą przyjmowani są na studia na podstawie konkursu świadectw maturalnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Przykład testu kwalifikacyjnego: zadania i odpowiedzi.

Rekrutacja trwa do 6 lipca. Więcej informacji na stronie rekrutacji.

Studia informatyczno-matematyczne I stopnia (ISIM)

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne to kierunek dla elitarnej grupy co najwyżej dwudziestu pięciu wybitnych studentów (dolny limit to 10 studentów). Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, Informatycznej i Fizycznej są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Pozostałe wolne miejsca zostaną wypełnione zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym, które jest takie, jak w przypadku studiów I stopnia na kierunku informatyka (powyżej) z zastrzeżeniem, że na studia będą kwalifikowani wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 210 punktów rekrutacyjnych.

Studia II stopnia

Oferujemy dwa rodzaje studiów II stopnia: półtoraroczne i dwuletnie. O przyjęcie na półtoraroczne studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby z tytułem inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata lub inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2.

Zasady rekrutacji

Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego w zakresie przedmiotów: metody programowania, matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych oraz analiza numeryczna z programu studiów I stopnia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Egzamin składa się z czterech części odpowiadających podanym powyżej przedmiotom. Każda część oceniana jest w skali 0-100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat otrzyma co najmniej 120 punktów. Zadania z wcześniejszych lat.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, mający któreś z przedmiotów obowiązkowych zaliczone na poziomie rozszerzonym mogą na swój wniosek uzyskać punkty rekrutacyjne według następującej skali: przedmiot zaliczony z oceną dostateczną: 50 pkt; dost+: 62,5 pkt; dobrą: 75 pkt; dobrą+: 87,5 pkt; bardzo dobrą: 100 pkt. Części egzaminu odpowiadającej przedmiotowi, za który w powyższy sposób kandydat uzyskał punkty rekrutacyjne, nie zdaje on na egzaminie.

Rekrutacja na studia II stopnia obywa się poprzez stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Więcej informacji na stronie rekrutacji:

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl./kierunek.html?i...

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl./kierunek.html?i...

Pozostałe rodzaje studiów

Informacje odnośnie studiów III stopnia znajdują się na stronie studiów doktoranckich, natomiast informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe są na stronie rekrutacji ogólnouniwersyteckiej.

Kontakt

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 78 90, +48 71 375 78 92, +48 71 375 78 93, +48 71 375 78 94


Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (studia I stopnia) - Ewa Lamch, tel. 71 375 7494, e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (studia II stopnia - kierunek Informatyka) - Grzegorz Stachowiak, tel.71 375 7826, e-mail:gst@cs.uni.wroc.pl