Analiza matematyczna, æwiczenia

Terminy sprawdzianów: pi±tki listopada 2016, grudnia 2016, stycznia 2017 w godzinach 18.00 - 20.00. Termin egzaminu: lutego 2017 w godzinach .00 - .00.