Program studiów I stopnia obowiązujący studentów rozpoczynających studia 1 października 2022 i później

Program studiów (pdf)

Program studiów I stopnia obowiązujący studentów rozpoczynających studia 1 października 2019 - 30 września 2022

Program studiów (pdf)

Informacje nt. programu studiów dla osób przyjętych przed r. ak. 2019/20

Program studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) na kierunku informatyka obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w 2013 roku i później. Program jest wyrażony w terminologii efektów kształcenia, które studenci muszą osiągnąć. Efekty kształcenia studenci osiągają zaliczając wskazane w programie: przedmioty obowiązkowe (wskazane w programie), elementy obowiązkowe (wskazane w programie), przedmioty gwarantowane (ogłaszane dla każdego rocznika). Wymagania te są opisane w poniższym programie, w szczególności w rozdz. 5-6.

PROGRAM 6- lub 7-semestralnych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich)

Uwaga: na mocy zarządzenia Rektora UWr nr 98/2017 studenci rozpoczynający studia od roku akad. 2017/18 nie otrzymują punktów ECTS za zaliczenie WF. Studenci przyjęci wcześniej otrzymują 1 ECTS.

Załącznik do programu studiów I stopnia obowiązującego od 2013 roku

Zgodnie z programem studiów 1-go stopnia obowiązującym studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/14 lub później, w toku studiów, obok zdobycia odpowiedniej liczby ECTS, konieczne jest osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów kształcenia. Efekty są podzielone na grupy - student zalicza grupę efektów, jeśli zalicza przedmiot, który jest wskazany dla tej grupy jako pokrywający.

Szczegółowa informacja na ten temat jest treścią rozdz.5 programu studiów.

Grupy pokryte przez przedmioty i elementy obowiązkowe

Wymienione niżej grupy efektów "pokryją się same", jeśli student zaliczy wymagane w programie przedmioty obowiązkowe oraz elementy obowiązkowe:

Grupa efektów Rodzaj studiów Przedmioty lub elementy obowiązkowe pokrywające grupę
Matematyka dyskretna lic i inż Matematyka dyskretna (L) lub (M)
Metody numeryczne lic i inż Analiza numeryczna (L) lub (M)
Algorytmy i struktury danych lic i inż Algorytmy i struktury danych (L) lub (M)
Programowanie lic i inż Metody programowania
Logika lic i inż Logika dla informatyków
Analiza matematyczna lic i inż Analiza matematyczna
Algebra lic i inż Algebra
Współpraca w grupie lic i inż seminarium, projekt, praktyka
Systemy komputerowe (I) inż przedmioty typu I.inż i K.inż
Przedsiębiorczość i praktyka pracy informatyka lic i inż projekt i praktyka
Samokształcenie lic i inż Przedmioty typu O2, seminarium, projekt programistyczny
Uczciwość i etyka lic i inż O (Logika, AiSD, AN, MP), projekt, seminarium, praktyka
Język obcy lic i inż Lektorat, seminarium, projekt
Badania eksperymentalne (I) inż przedmioty typu I.inż i K.inż
Inżynieria oprogramowania (I) inż przedmioty dla grup ASK, SK, SO, BD, IO(L) oraz projekt zespołowy i dłuższa praktyka
Społeczno-ekonomiczne aspekty informatyki (I) inż przedmioty pokrywajce grupę IO (L), projekt zespołowy, praktyka, przedmiot hum-społ z zakresu ekonomii

 

Grupy efektów pokryte przez przedmioty gwarantowane i inne

Pozostałe grupy efektów kształcenia studenci zaliczają poprzez zaliczenie przedmiotów pokrywających te grupy. Dla każdego rocznika wskazany jest zestaw przedmiotów gwarantowanych pozwalających na pewno te grupy zaliczyć. Oprócz nich w programie mogą pojawić się inne przedmioty wskazane, jako pokrywające daną grupę. Studenci mogą wybierać, jakim przedmiotem chcą daną grupę efektów zaliczyć: gwarantowanym (na pewno pojawi się w ofercie) czy innym (o ile pojawi się w ofercie)

 

Grupa efektów Rodzaj studiów Przedmioty gwarantowane (dla roczników) Inne przedmioty pokrywające grupę (będzie uzupełniona)
Rachunek prawdopodobieństwa (L) lic i inż Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (2013-), Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków (2013-)
Podstawy informatyki i programowania lic i inż Wstęp do informatyki (2013-)
Kurs: Wstęp do programowania w języku C (2018-)
Algorytmy i struktury danych (L), (M)
Programowanie i projektowanie obiektowe lic i inż Programowanie obiektowe (2013-) Kurs języka C++, Kurs jezyka Java, Kurs: Programowanie w C++,
Kurs: Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania
Podstawy inżynierii oprogramowania lic i inż Programowanie obiektowe (2013-), Inżynieria oprogramowania (2013-) Kurs: Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania,
Kurs: Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania
Architektury systemów komputerowych lic i inż Architektury systemów komputerowych (2013-) Systemy komputerowe (wcześniej ASK+SO)
Systemy operacyjne lic i inż Systemy operacyjne (2013-2015)
Systemy operacyjne. Podstawy
 
Systemy komputerowe (wcześniej ASK+SO)

Systemy operacyjne (zaawansowane)
Sieci komputerowe lic i inż Sieci komputerowe (2013-) CCNA1
Bazy danych lic i inż Bazy danych (2013-) Kurs projektowania aplikacji z bazami danych
Inżynieria oprogramowania (L) lic i inż Inżynieria oprogramowania (2013-) Projektowanie obiektowe oprogramowania,
Kurs: Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania
Rachunek prawdopodobieństwa (I) inż Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (2013-), Wnioskowanie statystyczne (2013-)

Informacja na powyższy temat jest treścią rozdz.6 programu studiów.

Zasady zaliczania pracy zespołowej

Wymóg pracy zespołowej służy aktywizacji studentów do współpracy, w szczególności na rzecz Instytutu/Wydziału/UWr lub społeczności lokalnej.

Pracą zespołową może być każdy projekt zrealizowany w zespole co najmniej 3-osobowym, który ma na celu:

  • Rozwój naukowy lub zawodowy członków zespołu
  • Promocję lub działanie na rzecz Instytutu/UWr
  • Integrowanie wspólnoty Instytutu

Aby zaliczyć ten wymóg, student powinien przedłożyć dziekanowi do wglądu potwierdzenie wykonania projektu podpisane przez opiekuna projektu, które zawiera informację o celu i sposobie realizacji projektu, oraz podziale zadań pomiędzy członków zespołu. Opiekun musi być pracownikiem Instytutu.

Wymóg pracy zespołowej można zaliczyć realizując przedmiot z oferty Instytutu, który jest oznaczony tagiem “praca zespołowa”.

Przykład działań realizujących wymóg zaliczenia pracy zespołowej:

  • Udział w programistycznych projektach zespołowych na rzecz Instytutu - np. rozwój Systemu Zapisów i Schedulera,
  • Udział w zawodach programistycznych pod egidą Instytutu,
  • Udział w pracach zespołu naukowego, którego członkami są pracownicy Instytutu (zakończony publikacją),
  • Udział w projektach KSI, koła Continuum lub innych kół zainteresowań,
  • Udział w organizacji dni otwartych.