Wykładowca | Wykład | Literatura | Pracownia | Zadania | Egzamin
logo

Sztuczna inteligencja - 2015

godlo


Tematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępni przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienia odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nr temat wykładu materiały
slajdywydruki
1 Wprowadzenie do sztucznej inteligencji PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
2 Przeszukiwanie w przestrzeni stanów PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1
3 Sieci semantyczne i ontologie PDF PDF 2x1 PDF 4x1 PDF 6x1


Literatura

Literatura podstawowa:
 1. S.J.Russell, P.Norvig, Artificial Intelligence A Modern Approach (3rd Ed.), Prentice-Hall, 2010, WWW
 2. P.Cichosz, Systemy uczące się, WNT, Warszawa 2000, WWW
 3. materiały internetowe
 4. notatki z wykładu

Zasoby oprogramowania dostępne w Internecie:

 1. Materiały kursów sztucznej inteligencji o podobnym programie:

 2. Metody przeszukiwania:

 3. Podręczniki i samouczki do Prologu:

 4. Systemy planowania działań:
  SensoryGraphPlan System UCPOP z University of Washington (program źródłowy w Lispie i przykłady)
  GraphPlan System Graphplan z Carnegie-Mellon University (program źródłowy w C i przykłady)
  SensoryGraphPlan System Sensory Graphplan z University of Washington (program źródłowy w Lispie i przykłady)

 5. Systemy regułowe - CLIPS:

 6. Systemy do tworzenia probabilistycznych sieci przekonań i interakcyjnego rozwiązywania zagadnień:

 7. pakiet klas do uczenia sie biblioteka klas do uczenia się nadzorowanego obejmująca wiele podstawowych algorytmów

 8. dostępne w Internecie bazy danych statystycznych:
  UCIKnowledgeDiscovery UCI Knowledge Discovery in Databases Archive
  UCIMLRepository UCI Machine Learning Repository
  CMUStatLibDatasets CMU StatLib Datasets Archive

 9. Uczenie się ze wzmocnieniem:


Pracownia

Pracownia będzie się składała z serii zadań. Początkowa seria to tzw. „małe” zadania, które mają ściśle określoną, związaną z wykładem, tematykę. Potem następuje indywidualny projekt - tzw. „duże” zadanie - którego tematyka może być dowolna, jednak temat musi być uzgodniony z prowadzącym. „Duże” zadanie jest opcjonalne, w tym sensie, że zamiast niego można wykonać drugą serię „małych” zadań.

Warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia jest poprawne wykonanie i uzyskanie zaliczenia (dodatniej oceny punktowej) w wyznaczonym terminie wszystkich zadań w danej opcji, z wyjątkiem co najwyżej jednego „małego” zadania. Niezaliczenie jednego „małego” zadania skutkuje jedynie utratą punktów za to zadanie i nie wpływa na zaliczenie pracowni. Niezaliczenie więcej niż jednego małego zadania skutkuje niezaliczeniem pracowni.

„Małe” zadania

„Małe” zadania mają wyznaczoną metodę omówioną szczegółowo na wykładzie, i sugerowane narzędzia programowe do ich wykonania. Wymagają one wybrania sobie tematu, który powinien być jakimś niewielkim problemem wymagającym „myślenia”. Zadanie powinno dać się opisać niewielką liczbą symboli, a opracowane rozwiązanie musi mieć możliwość próbnego uruchamiania na przykładowych danych w celu oceny wyników. Sugestie przykładowych tematów można znaleźć w: clk

Ocena za małe zadanie będzie uzależniona od poprawności zastosowania danej metody, uzyskania wyników i ich oceny, oraz jakości dostarczonego raportu, tzn. jego zwięzłości, sensowności, kompletności, i estetyki.

„Duże” zadanie

„Duże” zadanie polega podobnie na samodzielnym wyborze tematu, który jednak musi być zatwierdzony przez prowadzącego (patrz niżej). Nie ma żadnych ograniczeń co do wyboru metody bądź narzędzi realizacji zadania.

Wykonanie zadania wymaga: zbadania literatury zagadnienia, przygotowania danych, wykonania obliczeń, oceny uzyskanych wyników i napisania raportu. Zadanie może wymagać napisania programu do przeprowadzenia obliczeń, ale nie jest to wymagane. Jeśli istnieją dostępne narzędzia za pomocą których można przeprowadzić niezbędne eksperymenty, to można, a nawet należy ich użyć.

Zatwierdzenie tematu

Temat „dużego” zadania musi być zatwierdzony przez prowadzącego. Student zgłasza najpierw w formie pisemnej propozycję zadania określającą: jakie zadania ma zamiar rozwiązać, na jakich materiałach się opierał, z jakich narzędzi ma zamiar korzystać, jak ma zamiar przeprowadzić eksperymenty (w tym: skąd wziąć dane i jak ocenić wyniki). Propozycja powinna być zwięzła, typu 0.5-1 strony tekstu.

Prowadzący albo zatwierdza propozycję tematu, albo zgłasza do niej zastrzeżenia i sugeruje poprawki. Wtedy jednak student musi zareagować szybko i zgłosić propozycję ponownie, aby zmieścić się w terminie.

Uzyskanie zatwierdzenia propozycji tematu w terminie określonym poniżej punktowane jest podobnie jak wykonanie „małych” zadań. Uzyskanie zatwierdzenia propozycji tematu po tym terminie powoduje utratę tych punktów.

Raport z wykonania „dużego” zadania

Raport z wykonania „dużego” zadania powinien być napisany jako dokument HTML, który zostanie następnie opublikowany na stronie kursu. W związku z tym musi spełniać pewne wymagania formalne i merytoryczne.

Raporty z wykonanych projektów

Raporty z projektów wykonanych w latach ubiegłych: 2012/2013 2011/2012, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000.

Harmonogram zadań projektowych

tematinstrukcjanarzędziatermin
1.Zadanie z systemów regułowych opis zadania CLIPS, Jess 2 tyg.
2.Zadanie z przeszukiwania opis zadania min-max/alfa-beta 2 tyg.


Egzamin

Egzamin odbędzie się w sesji w terminie uzgodnionym na wykładzie około połowy semestru.

Egzamin ma formę pisemną, składa się z trzech pytań (do wyboru z czterech), na które trzeba opracować pisemną odpowiedź. Pytania w większości mają charakter praktyczny, czyli są zadaniami do rozwiązania (często przydatny jest kalkulator). Planowany czas: około jednej godziny (w razie potrzeby więcej).

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje cały materiał wykładu i pracowni. Pod koniec semestru wykładowca przedstawi na wykładzie przykłady pytań na egzamin, i omówi sposoby ich rozwiązania.

Z egzaminu można być zwolnionym przez przepisanie oceny z pracowni pod warunkiem uzyskania bardzo dobrej oceny z pracowni w normalnym terminie zaliczeń.


Wykładowca | Wykład | Literatura | Pracownia | Zadania | Egzamin
Licznik odwiedzin strony od 1 marca 2001: licznik
Aktualizacja:    Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!