Numerical Analysis Research Group - Seminars 2015/16


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (Room 104, on special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

31.05.2016
   

             Anna Bartkowiak
              Statystyczna analiza sygnałów sejsmicznych rejestrowanych w kopalni miedzi
              [Statistical analysis of seismic signals registered in copper ore mine]

Sygnały sejsmiczne rejestrowane w kopalni mogą pochodzić z różnych urządzeń i ich lokalizacji, np. praca urządzeń mechanicznych, odstrzały ścian urobkowych, kruszarek urobku, itd. Prezentacja będzie opierać się na danych zebranych przez zespół prof. R. Zimroza z Pwr i KGH Cuprium W-w. Dane te zostały przekształcone do postaci 92 sygnałów, każdy z nich jest charakteryzowanych przez 626 cech. Zadanie polega na redukcji wymiarowości, wizualizacji i ewentualnej klasteryzacji tego zbioru. Więcej detali można znaleźć w pracach:
  • R. Zimroz, M. Madziarz, G. Żak, A. Wyłomańska, J. Obuchowski, Seismic signal segmentation procedure using time-frequency decomposition and statistical modelling, Journal of Vibroengineering, 17 (2015), 3111-3121.
  • J. Sokołowski, J. Obuchowski, M. Madziarz, A. Wyłomańska, R. Zimroz, Seismic signal discrimination based on instantaneous frequency, Vibroengineering Procedia 6 (2015), 200-205.

17.05.2016    

             Przemysław Gospodarczyk, Stanisław Lewanowicz, Paweł Woźny
              Obniżanie stopnia sklejanych krzywych Béziera
              [Degree reduction of composite Bézier curves]

                            STRESZCZENIE

26.04.2016    

             Rafał Nowak, Stefan Paszkowski
              Przyspieszanie zbieżności szeregów naprzemiennych
              [Convergence acceleration of alternating series]

Referat dotyczy przyspieszania zbieżności pewnej szerokiej rodziny szeregów naprzemiennych. Przedstawimy nową metodę służącą do tego celu oraz podamy pewne jej własności. Pokażemy, że analogiczne własności mają klasyczne metody Levina i Wenigera. Zwrócimy uwagę zarówno na podobieństwa, jak i na różnice między tymi metodami. Na kilku przykładach porównamy skuteczność przyspieszania zbieżności oraz pokażemy, że nową metodę można również stosować do uzbieżniania szeregów rozbieżnych.

12.04.2016    

             Krystyna Ziętak (Politechnika Wrocławska)
              Problem Procrustesa z macierzami sub-Stiefel
              [Sub-Stiefel Procrustes problem]

                            STRESZCZENIE

22.03.2016    

             Urszula Libal (Politechnika Wrocławska)
              Dyskretna transformata falkowa - własności i metody
              [Discrete wavelet transform - properties and methods]

                            STRESZCZENIE
Zastosowania funkcji falkowych w przetwarzaniu sygnałów i obrazów cieszą się niegasnącą popularnością. W referacie przedstawione zostaną podstawowe własności funkcji falkowych i ich zastosowania. Omówione będą metody syntezy funkcji skalującej i falki-matki za pomocą algorytmu Stranga. Zaprezentowane zostaną dwa modele – zdekomponowany i zagregowany – falkowej reprezentacji sygnału oraz szybki algorytm Mallata wyznaczania współczynników modelu.

15.03.2016    

             Mieczysław Wodecki
              Stare problemy, nowe metody optymalizacji dyskretnej
              [Old problems, new discrete optimization methods]

                            STRESZCZENIE
Omówione zostaną trzy, spośród obecnie prowadzonych, tematy badawcze.
  1. Problemy szeregowania zadań wielomaszynowych (wieloprocesorowych) z różnymi kryteriami.
  2. Harmonogramowanie ,,bez czekani'' (no idle, no store) z uwzględnieniem balansowania zasobów.
  3. Metody kierowania trajektorii obliczeń (w algorytmach metaheurystycznych) w ,,obiecujące'' obszary przestrzeni rozwiązań.

19.01.2016    

             Leszek Plaskota (Uniwersytet Warszawski)
              Optymalna numerycznie aproksymacja klas kawałkami Hölderowskich
              [Optimal numerical approximation of piecewise Hölder classes]


                            STRESZCZENIE

15.12.2015    

             Przemysław Gospodarczyk, Paweł Woźny
              Dualne wielomianowe bazy sklejane
              [Dual polynomial spline bases]

17.11.2015    

             Rafał Nowak, Paweł Woźny
              Przyspieszanie zbieżności szeregów hipergeometrycznych
              [Convergence acceleration of the hypergeometric series]

                            STRESZCZENIE
W referacie wrócimy do przekształcenia Q [P. Woźny, R. Nowak, Method of summation of some slowly convergent series, Appl. Math. Comput., 215 (4), 2009, 1622-1645], które pozwala skutecznie sumować pewne klasy szeregów. Przedstawione zostaną najnowsze wyniki, jakie uzyskaliśmy w wypadku szeregów hipergeometrycznych. Oprócz teoretycznych własności pokażemy również przykłady, dla których widoczne jest znacznie przyspieszanie zbieżności.

3.11.2015    

             Stanisław Lewanowicz, Paweł Keller, Paweł Woźny
              Raz jeszcze o aproksymacji wielomianowej wymiernych trójkątnych płatów Beziera. Część II.
              [One more time on polynomial approximation of rational triangular Bezier surfaces. Part II.]

27.10.2015    

             Stanisław Lewanowicz, Paweł Keller, Paweł Woźny
              Raz jeszcze o aproksymacji wielomianowej wymiernych trójkątnych płatów Beziera. Część I.
              [One more time on polynomial approximation of rational triangular Bezier surfaces. Part I.]

                            STRESZCZENIE
W referacie powrócimy do rozważanego już przez nas zadania wielomianowej aproksymacji wymiernych trójkątnych płatów Beziera. Pokażemy jak wykorzystać nowe własności rekursywne, związane z tzw. dualnymi trójkątnymi wielomianami Bernsteina, do znacznego usprawnienia algorytmu opracowanego przez nas wcześniej (część I - 27.10). Zaproponujemy też efektywną numerycznie adaptacyjną metodę obliczania pewnych całek podwójnych pojawiających się we wspomnianym zadaniu (część II - 3.11).