Paweł Rzechonek

Zainteresowania zawodowe: programowanie (C++, Java, C#, F#), technologie webowe, szeroko rozumiana algorytmika, metematyka klasyczna.

Java
język programowania

data ostatniej modyfikacji

Data ostatniej modyfikacji dokumentu (java.phtml) to środa 21 października 2020 roku (o godzinie 5:15).

ogłoszenia
30 września 2020 r.
pierwsze laboratorium:
W pierwszym tygodniu nauki laboratoria nie odbywają się. Pierwsze zajęcia laboratoryjne zaplanowałem dopiero na 13 i 15 października 2020 r.

30 września 2020 r.
punkt informacyjny:
W tym miejscu będą się pojawiać ważne ogłoszenia dotyczące organizacji wszystkich zajęć związanych z tym przedmiotem. Proszę sprawdzać te ogłosznia na bieżąco.
terminarz
wykład:
wtorek 18-20 (Paweł Rzechonek)

laboratoria:
wtorek 14-16 (Piotr Polesiuk)
wtorek 16-18 (Paweł Rzechonek)
czwartek 10-12 (Piotr Witkowski)
czwartek 16-18 (Łukasz Jeż)
licznik wejść na stronę

5 dzisiaj
588 w obecnym miesiącu
598 w bieżącym roku
598 od powstania strony

o przedmiocie

Kurs języka programowania Java

Java to współczesny obiektowy język programowania stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Od momentu powstania w połowie lat 90-tych XX wieku przeżył on dynamiczny rozwój a zainteresowanie nim nie maleje. Język Java przyciągnął do dziś wiele milionów programistów. Znajduje zastosowanie w każdej ważniejszej gałęzi przemysłu informatycznego i jest obecny w różnego rodzaju urządzeniach, komputerach i sieciach. Popularność Javy wynika przede wszystkim z przenośności programów i niezależności od konkretnej platwormy sprzętowej, a co za tym idzie, ma zastosowanie w Internecie oraz ogólnie w aplikacjach sieciowych. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (znaczna część składni i słów kluczowych).

Celem tych zajęć jest nauka programowania w języku Java oraz zapoznanie z podstawowymi technologiami Javy.

Wymagane przygotowanie
 • Umiejętność programowania w języku C/C++ (podstawowe konstrukcje językowe i obiekty na elementarnym poziomie).
 • Znajomość podstawowych struktur danych (tablice, listy, drzewa, grafy).
 • Umiejętność czytania anglojęzycznej dokumentacji.

literatura

Podrędznik podstawowy
 • Cay S. Horstmann: Java. Podstawy. Wydanie 10. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2016.
Dodatkowa literatura polskojęzyczna
 • Cay S. Horstmann: Java 9. Przewodnik doświadczonego programisty. Wydanie 2. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018.
 • Herbert Schildt: Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 7. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018.
 • Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie 4. Edycja polska. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 • Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 • Ken Arnold, James Gosling: Java. WNT, Warszawa 1999.
Dodatkowa literatura anglojęzyczna
 • James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha, Alex Buckley: The Java Language Specification. Java SE 8 Edition. Oracle America, 2015.
 • Tim Lindholm, Frank Yellin, Gilad Bracha, Alex Buckley: The Java Virtual Machine Specification. Java SE 8 Edition. Oracle America, 2015.
 • Joshua Bloh: Effective Java. Second Edition. Addison-Wesley, 2008.
 • Ken Arnold, James Gosling, David Holmes: The Java Programming Language. Fourth Edition. Addison-Wesley Professional, 2005.
 • Pat Niemeyer, Jonathan Knudsen: Learning Java. Third Edition. O'Reilly Media, 2005.
Literatura elektroniczna

laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu
Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie w trakcie trwania pracowni. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni - z każdym studentem chciałbym indywidualnie omówić jego rozwiązanie oraz wskazać wady i braki w programie. Po pracowni program należy mi przekazać (będę jeszcze robić weryfikację antyplagiatową) na SKOS. W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Rozwiązania:
Kody źródłowe własnych programów należy zapisywać na SKOS, ponieważ tylko wtedy rozwiązania zadań będą podlegały weryfikacji autorskiej i ocenie. Jeśli student nie mógł uczestniczyć w zajęciach z powodu awarii połączenia internetowego, to oprócz programu ma przekazać sprawozdanie z realizacji zadania (co zostało zaprogramowane i w którym miejścu w pliku źródłowym oraz czego nie udało się osiągnąć).
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
Zadania laboratoryjne
 1. spirala Ulama
 2. figury na płaszczyźnie
 3. zbiory asocjacyjne

wykład

Spis wykładów
 1. historia Javy, podstawy języka Java
 2. klasy i obiekty
 3. dziedziczenie i polimorfizm
 4. interfejsy, klasy wewnętrzne, klasy anonimowe
 5. wyjątki, asercje, dzienniki zdarzeń
 6. typy generyczne, kolekcje standardowe
 7. AWT - komponenty, zdarzenia, grafika
 8. Swing - przegląd komponentów GUI
 9. Swing - architektura MVC
 10. JavaFX - stylizowane GUI
 11. programowanie współbieżne
 12. strumienie, serializacja
 13. lambdy, wyliczenia
 14. refleksja, adnotacje
 15. wyrażenia regularne
Materiał omawiany na wykładach
6 października 2020 r: podstawy języka Java

Koncepcja Javy:
 • historia Javy;
 • wirtualna maszyna Javy;
 • podstawowe cechy Javy (podobieństwo składniowe do C++, obiektowość, kontrola typów, odśmiecanie, współbieżność);
 • biblioteki standardowe Javy i ich dokumentacja;
 • technologie Javy;
 • środowisko programistyczne NetBeans.
Składnia języka Java:
 • pierwszy program w Javie;
 • kompilowanie programów - javac;
 • uruchamianie programów - java;
 • typy pierwotne i referencyjne;
 • literały, zmienne, stałe;
 • operatory i wyrażenia;
 • komentarze w programie;
 • instrukcje sterujące wykonaniem programu;
 • tworzenie obiektów (operator new) i ich usuwanie (garbage-collector);
 • klasy opakowujące dla typów pierwotnych;
 • napisy (klasa String) i konkatenacja napisów;
 • tablice, tablice wielowymiarowe;
 • przeglądanie tablic za pomocą pętli for-each;
 • standardowe wejście/wyjście;
 • parametry wywołania programu.
Kursy, artykuły:
Przykładowe programy:
13 października 2020 r: klasy i obiekty

Klasy i obiekty:
 • abstrakcja - I filar programowania obiektowego;
 • klasa jako nowy typ danych;
 • definicjowanie włanych klas;
 • składowe klasy: pola i metody;
 • pola definiują stan obiektu;
 • inicjalizacja pól instancyjnych, instancyjny blok inicjalizacyjny;
 • konstruktory, konstruktor domyślny;
 • wywołanie konstruktora wewnątrz innego konstruktora (konstrukcja this);
 • referencja this;
 • utworzenie nowego obiektu operatorem new;
 • metody definiują funkcjonalność obiektu;
 • przekazywanie argumentów do metod;
 • metody ze zmienną liczbą argumentów;
 • przeciążanie nazw konstruktorów i metod;
 • hermetyzacja - II filar programowania obiektowego;
 • ukrywanie implementacji i kontrola dostępu do składowych (deklaratory public, protected, private oraz widoczność pakietowa);
 • pola finalne (deklarator final) i ich inicjalizacja;
 • składowe statyczne (deklarator static);
 • inicjalizacja pól statycznych, statyczny blok inicjalizacyjny;
 • ograniczenia metod staycznych;
Kursy, artykuły:
Przykładowy program:
20 października 2020 r: dziedziczenie i polimorfizm

Pakiety:
 • definiowanie własnych pakietów;
 • pakiet jako struktura otwarta;
 • importowanie całych pakietów, pojedynczych klas z pakietu i składowych statycznych z wybranej klasy;
 • parametr -classpath przy kompilacji i przy uruchamianiu programów;
 • pakiety standardowe.
Dziedziczenie:
 • dziedziczenie - III filar programowania obiektowego;
 • kompozycja i dziedziczenie;
 • deklaracja dziedziczenia;
 • dziedziczenie jednobazowe (dziedziczenie po klasie Object);
 • klasa Object i jej metody toString() oraz equals(Object);
 • hierarchia dziedziczenia w postaci drzewa;
 • inicjalizacja obiektu i konstruktory w klasie pochodnej;
 • inicjalizacja części odziedziczonej (konstrukcja super);
 • dodawanie nowych pól i metod;
 • przesłanianie pól;
 • nadpisywanie metod;
 • upublicznianie składowych;
 • odwołania do składowych z nadklasy (konstrukcja super).
Polimorfizm:
 • polimorfizm - IV filar programowania obiektowego;
 • rzutowanie i operator instanceof;
 • referencja do obiektu danej klasy może wskazywać na obiekt dowolnej klasy pochodnej;
 • polimorficzne wywoływanie metod;
 • klasy i metody ostateczne/finalne (modyfikator final);
 • klasy i metody abstrakcyjne (modyfikator abstract).
Przykładowe programy:
27 października 2020 r: interfejsy