Paweł Rzechonek

kurs języka C++

semestr letni 2016

strona główna

kurs języka C++

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjerna Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.


wymagane przygotowanie

 • umiejętność programowania strukturalnego w języku ANSI C
 • znajomość podstawowych struktur danych (tablice, listy, drzewa, grafy)

literatura papierowa

 • B.Stroustrup: Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie 4. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 • N.M.Josuttis: C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty. Wydanie 2. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 • S.Rao: C++. Dla każdego. Wydanie 7. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 • S.Prata: Język C++. Szkoła programowania. Wydanie 6. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 • J.Grębosz: Symfonia C++ Standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Tom 1 i 2. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.

 

literatura elektroniczna

wykłady

zakres materiału

 • konstrukcje językowe w C++
 • udogodnienia i techniki w C++
 • programowanie obiektowe w C++
 • szablony funkcji i klas
 • wybrane fragmenty STL

lista wykładów


sparwy organizacyjne (24 lutego 2016 r.)

 • kontakt z wykładowcą
 • zakres materiału
 • zasady zaliczania przedmiotu
 • historia C++
 • najważniejsze cechy C++
 • literatura
slajdy
organizacja zajęć

szybkie wprowadzenie do C++ (24 lutego 2016 r.)

 • pierwsze programy w C++
 • struktura programu w C++
 • zmienne ustalone const
 • wyrażenia stałe constexpr
 • zmienne ulotne volatile
 • referencje i referencje do stałych
 • wektory vector<>
 • używanie wektorów zamiast tablic
 • listy wartości initalizer_list<>
 • inicjalizacja tablic i kolekcji za pomocą listy wartości
 • przeglądanie tablic i kolekcji za pomocą pętli for-each
 • ułożenie obiektów w pamięci i operator alignof
 • wskaźnik pusty nullptr
 • typ void
 • typy całkowite int8_t, int16_t, int32_t i int64_t
 • typy znakowe char16_t i char32_t
 • łańcuchy znakowe string
 • używanie łańcuchów znakowych zamiast napisów w stylu C
 • standardowe wejście cin, wyjście cout oraz wyjście dla błędów cerr i clog
 • zgłaszanie błędów za pomocą rzucania wyjątków standardowych instrukcją throw
slajdy
szybkie wprowadzenie do C++
programy
program powitalny
przeliczanie milimetrów na cale

klasy i obiekty (2 marca 2016 r.)

 • I paradygmat OOP - abstrakcja (grupowanie danych i procedur)
 • klasy - typy danych
 • obiekty - instancje określonej klasy
 • stan obiektu
 • funkcjonalność klasy
 • definicja klasy class
 • składowe w klasie - pola i metody
 • odwołania do składowych za pomocą operatorów . (kropka) i -> (strzałka)
 • tworzenie nowych obiektów na stosie i na stercie za pomocą new
 • inicjalizacja obiektu za pomocą konstruktora
 • inicjalizacja składowych w obiekcie przed uruchomieniem konstruktora
 • lista inicjalizacyjna do sparametryzowanej inicjalizacji pól składowych w obiekcie
 • usuwanie niepotrzebnych obiektów ze stosu i ze sterty za pomocą delete
 • likwidacja obiektu z udziałem destruktora
 • automatyczne uruchomienie destruktora przed likwidacją obiektu
 • wskaźnik this i jego wykorzystanie w metodach instancyjnych
 • II paradygmat OOP - hermetyzacja (ukrywanie implementacji)
 • udostępnianie bezpiecznych narzędzi do manipulowania ukrytym stanem obiektu i
 • ukrywanie składowych w sekcji private
 • upublicznianie składowych w sekcji public
 • przeciążanie funkcji i konstruktorów
 • konstruktor domyślny wygenerowany przez kompilator
 • wymuszenie wygenerowania konstruktora domyślnego za pomocą frazy =default
 • stałe pola w klasie
 • inicjalizacja pól stałych w obiekcie za pomocą listy inicjalizacyjnej
 • upublicznianie stałych pól w klasie
 • stałe funkcje składowe do operowania na stałych obiektach
 • składowe statyczne w klasie deklarowane za pomocą static
 • odwołania do składowych statycznych
 • inicjalizacja pól statycznych
slajdy
klasy i obiekty
programy
punkt na płaszczyźnie: punkt.hpp, punkt.cpp, test_punkt.cpp

  kopiowanie i przenoszenie (9 marca 2016 r.)

  • konstruktor kopiujący
  • przypisanie kopiujące
  • blokowanie wygenerowania konstruktorów i przypisań za pomocą frazy =delete
  • l-wartości i r-wartości
  • obiekty tymczasowe
  • argumenty tymczasowe w funkcjach
  • semantyka przenoszenia
  • konstruktor przenoszący
  • przypisanie przenoszące
  • inicjalizacja za pomocą list wartości initialization_list<>
  • konstruktory delegatowe
  • funkcje wbudowane
  • argumenty domyślne w funkcjach
  slajdy
  kopiowanie i przenoszenie
  programy
  funkcja z parametrem tymczasowym
  klasa opakowująca tablicę

   praktyka programowania w C++ (16 marca 2016 r.)

   programy
   kopiowanie i przenoszenie zasobów

    przeciążanie operatorów (23 marca 2016 r.)

    • funkcje i klasy zaprzyjaźnione
    • przeciążanie operatorów
    • operatory składowe i zaprzyjaźnione
    • operatory zwiększania ++ i zmniejszania --
    • przypisanie kopiujące i przenoszące =
    • operator wywołania funkcji ()
    • operator indeksowania []
    • operator dostępu do składowych ->
    • statyczne operatory składowe new i delete
    • zaprzyjaźnione operatory czytania z i pisania do strumienia >> i <<
    programy
    liczby zespolone: lzesp.hpp, lzesp.cpp, test_lzesp.cpp

     dziedziczenie (30 marca 2016 r.)

     • dziedziczenie, czyli tworzenie nowych klas na bazie starych
     • porównanie dziedziczenia i kompozycji
     • lista pochodzenia
     • dostęp do odziedziczonych składników
     • przywracanie pierwotnej widoczności odziedziczonych składników za pomocą deklaracji using
     • projektowanie hierarchii klas
     • dziedziczenie wielobazowe
     • dziedziczenie wirtualne
     • konwersje standardowe dla wskaźników i referencji przy dziedziczeniu
     • konstruktory delegatowe
     • przenoszenie konstruktorów z klasy bazowej za pomocą deklaracji using
     • inicjalizacja pól składowych w definicji klasy
     slajdy
     dziedziczenie
     programy
     hierarchia klas dla punktów

      polimorfizm (6 kwietnia 2016 r.)

      • polimorfizm, czyli inteligentne rozszerzanie hierarchii klas
      • składowe funkcje wirtualne
      • nadpisywanie funkcji wirtualnych
      • wywołania polimorficzne za pomocą wskaźników i referencji
      • implementacja wywołań polimorficznych
      • wczesne i późne wiązanie
      • wirtualne destruktory
      • klasy abstrakcyjne
      • fabrykowanie obiektów
      • klasa vector<>
      • klasa pair<>
      slajdy
      polimorfizm
      programy
      wyrażenia boolowskie

       konwersje (13 kwietnia 2016 r.)

       • konwersje tradycyjne dla typów podstawowych
       • konstruktory konwertujące i notacja konstruktorowa
       • blokowanie konwersji za pomocą explicit
       • operatory konwersji w klasie
       • szablonowe operatory konwersji
       • RTTI
       • automatyczne określanie typu
       • wydobycie typu wyrażenia
       • przestrzenie nazw jako struktury grupujące definicje
       • przestrzenie nazw jako struktury otwarte
       • deklaracja użycia i dyrektywa użycia
       • przestrzeń anonimowa
       • komponowanie i wybór w przestrzeniach nazw
       • standardowa przestrzeń nazw
       • klasy zagnieżdżone
       slajdy
       konwersje
       programy
       zastosowanie const i volatile
       ...

        wyjątki (20 kwietnia 2016 r.)

        • zastosowanie wyjątków do sygnalizowania błędów
        • zgłaszanie wyjątków instrukcją throw
        • łapanie wyjątków w instrukcji try-catch
        • przepływ sterowania przy zgłoszeniu wyjątku
        • funkcje call-back’owe
        • rozróżniane wyjątków po typie
        • grupowanie wyjątków w hierarchie klas
        • dopasowywanie wyjątków
        • złapanie każdego wyjątku w bloku catch(...)
        • odwikłanie stosu po zgłoszeniu wyjątku
        • implementacja mechanizmu zgłaszania i łapania wyjątków
        • wyjątki w konstruktorach i w destruktorach
        • RAII czyli zdobywanie zasobów poprzez inicjalizację
        • wsparcie techniki RAII przez shared_ptr
        • specyfikacja wyjątków zgłaszanych przez funkcje
        • wyjątek bad_alloc zgłaszany przez operator new
        • klasa exception i wyjątki z biblioteki standardowej
        • definiowanie własnych wyjątków
        • asercje
        slajdy
        wyjątki
        programy
        ...

         szablony (27 kwietnia 2016 r.)

         • definicja szablonu
         • funkcje i klasy szablonowe
         • przeciążanie szablonów funkcji
         • trejty czyli specyfikowanie strategii za pomocą parametrów szablonu
         • parametry domyślne w szablonach
         • specjalizacja szblonów
         • klasy szablonowe
         • składowe statyczne w szablonach
         • przyjaźń a szablony
         • dziedziczenie w przypadku szablonów
         • definiowanie szablonów w plikach nagłówkowych
         slajdy
         szablony
         programy
         szblon funkcji ze specjalizacjami
         rekurencyjny szablon klasy macierzy z wersją specjalizowaną

          strumienie (4 maja 2016 r.)

          • pojęcie strumienia jako obiektu transportującego dane
          • strumienie konsolowe cin, cout, clog i cerr
          • hierarchia klas strumieni w bibliotece standardowej
          • formatowane operacje na strumieniach za pomocą operatorów << i >>
          • przeciążanie operatorów strumieniowych << i >>
          • sterowanie formatem strumienia - flaga fmtflags
          • manipulatory z biblioteki standardowej
          • definiowanie własnych manipulatorów
          • nieformatowane operacje czytania i pisania na strumieniach
          • błędy w strumieniu - flaga io_state
          • zgłaszanie wyjątków przez strumień
          • strumienie związane z plikami
          • strumienie związane z łańcuchami znakowymi
          • synchronizacja strumieni
          • bufory strumieniowe
          slajdy
          strumienie
          programy
          ...

           kolekcje standardowe (11 maja 2016 r.)

           • struktura STL
           • pary i tuple
           • sprytne wskaźniki shared_pointer i unique_pointer
           • ograniczenia liczbowe numeric_limits
           • minimum, maksimum i zamiana wartości
           • operatory porównywania i przestrzeń std::rel_ops
           • kontenery i ich elementy (semantyka wartości)
           • kontenery sekwencyjne vector, deque i list
           • kontenery uporządkowane set, multiset, map i multimap
           • kontenery nieuporządkowane unordered_set i unordered_map
           • łańcuchy i tablice jako kontenery
           • adaptatory kontenerów stack, queue i priority_queue
           • iteratory
           slajdy
           kolekcje standardowe
           programy
           ...

            obiekty funkcyjne, biblioteki (18 maja 2016 r.)

            • funktory i predykaty
            • predefiniowane obiekty funkcyjne
            • algorytm for_each
            • funkcje lambda
            • kompilacja i łączenie poszczególnych jednostek translacji
            • programowanie modularne
            • biblioteki statyczne, współdzielone i dynamiczne
            • tworzenie bibliotek
            • szablony zewnętrzne
            slajdy
            funktory, predykaty, lambdy
            programy
            ...

             narzędzia programistyczne (1 czerwca 2016 r.)

             • współczynniki wymierne
             • pomiar czasu
             • liczby pseudolosowe
             slajdy
             narzędzia programistyczne
             programy
             ...

              algorytmy (8 czerwca 2016 r.)

              • klasyfikacja algorytmów
              • algorytm for_each
              • algorytmy niemodyfikujące
              • algorytmy modyfikujące
              • algorytmy usuwające
              • algorytmy mutujące
              • algorytmy sortujące
              • algorytmy bazujące na posortowanych danych
              • algorytmy numeryczne
              slajdy
              algorytmy
              programy
              ...

laboratoria

zasady zaliczenia laboratorium

W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności). Celem studenta ma być programowanie zadań w wyznaczonym terminie, ich prezentacja przed prowadzącym zajęcia laboratoryjne i gromadzenie punktów za zrobione zadania (na podstawie zdobytych punktów na koniec semestru zostanie wystawiona ocena).

 

terminy

Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji życiowych: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.

prezentacje

Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez kolegów czy koleżanki). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane funkcje i klasy z biblioteki standardowej, itp.

oceny

Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobrą trzeba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.


zadania laboratoryjne

Zadania laboratoryjne należy wykonywać samodzielnie. W trakcie prezentacji programu należy odpowiadać na pytania związane z programem - używane konstrukcje językowe, stosowane funkcje lub klasy z biblioteki standardowej, itp.

zadanie 1

rozkład liczb całkowitych na czynniki pierwsze
(29 lutego - 3 marca 2016 r.)

zadanie 2

prosta na płaszczyźnie
(7-10 marca 2016 r.)

zadanie 3

stos liczb rzeczywistych
(14-17 marca 2016 r.)

zadanie 4

lista napisów
(21-24 marca 2016 r.)

zadanie 5

operacje na wielomianach
(4-7 kwietnia 2016 r.)

zadanie 6

wyrażenia arytmetyczne
(18-21 kwietnia 2016 r.)

zadanie 7

liczby wymierne
(25-28 kwietnia 2016 r.)

zadanie 8

drzewo BST
(4-11 maja 2016 r.)

zadanie 9

zadanie 10

kalkulator ONP
(23 maja - 2 czerwca 2016 r.)

zadanie 11 (dodatkowe)

liczby losowe
(6-9 czerwca 2016 r.)

ranking

 • grupa PRz pn.18-20