Java

Java to obiektowy język programowania stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems w 1995 roku. Od momentu powstania w połowie lat 90'tych przeżył on dynamiczny rozwój a zainteresowanie nim stale rośnie. W Javie programy źródłowe są kompilowane do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną JVM. Język ten cechuje się silnym typowaniem. Jego podstawowe koncepcje zostały przejęte z języka Smalltalk (maszyna wirtualna, odśmiecanie pamięci) oraz z języka C++ (duża część składni i słów kluczowych).

Celem tych zajęć jest nauczenie Was programowania w języku Java oraz zapoznanie z kilkoma ważnymi technologiami wykorzystywanymi we współczesnym programowaniu z wykorzystaniem Javy.

Wymagane przygotowanie
 • Umiejętność programowania w języku C/C++ (podstawowe konstrukcje językowe i obiekty na elementarnym poziomie).
 • Znajomość podstawowych struktur danych (tablice, listy, drzewa, grafy).
Literatura

Literatura papierowa polskojęzyczna:

 • Ken Arnold, James Gosling: Java. WNT, Warszawa 1999.
 • Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 • Herbert Schildt: Java. Kompendium programisty. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
 • Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie 4. Edycja polska. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.

Literatura papierowa anglojęzyczna:

Literatura elektroniczna anglojęzyczna:

Terminarz
 • wykład: środa 8-10 s.25 (P.Rzechonek)
 • laboratorium:
  poniedziałek 14-16 s.110 (Ł.Piwowar)
  środa 10-12 s.137 (M.Skórzewski)
  środa 12-14 s.108 (P.Rzechonek)
  środa 14-16 s.108 (P.Rzechonek)

powrót na początek strony


Ogłoszenia

20.01.2010 (laboratorium grupa PRz)
Laboratorium z Javy w grupie PRz przesunięte na środę odbędzie się w sali 107 w godzinach 11:15-13:00.
20.01.2010 (wykład)
Wykład z Javy przesunięty na środę odbędzie się w sali 103 w godzinach 9:15-11:00.
14.01.2010 (wykład i laboratorium)
Wykład środowy, który wypada we wtorek 26 stycznia 2010, zostanie przesunięty na środę 27 stycznia 2010 (jest to pierwszy dzień sesji). To samo dotyczy się zajęć laboratoryjnych w moich grupach. Godzina rozpoczęcia wykładu to 9:15, a laboratorium 11:15 (numer sali wykładowej zostanie później określony).
16.12.2009 (laboratorium)
Zadanie 9 będzie miało termin realizacji dopiero po Nowym Roku - przyszły tydzień jest więc wolny od programowania w Javie. Przy okazji, życzę Wam radosnych i spokojnych Świąt, nieco odpoczynku po Świętach i wystrzałowej zabawy w Sylwestra.
27.11.2009 (laboratorium)
Zadanie 7 jest spore i zostało ogłoszone z lekkim poślizgiem, dlatego termin jego realizacji został przesunięty na kolejny tydzień, czyli na 9 grudnia 2009 r.
29.09.2009 (wykład/laboratorium)
Tutaj będą umieszczene informacje dotyczące organizacji zajęć. Proszę zaglądać do ogłoszń co najmniej dwa razy w tygodniu przed wykładem i przed laboratorium.

powrót na początek strony


Laboratorium

Zasady zaliczenia przedmiotu
Ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać do 10 punktów (chociaż zadania będą różnej trudności).
Terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
Prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez kolegów i koleżanki). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
Oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobra trzba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
Listy zadań
 1. 14.10.2009: liczby całkowite w postaci słownej (ps/pdf)
 2. 21.10.2009: rozkład liczb całkowitych na czynniki pierwsze (ps/pdf)
 3. 28.10.2009: uporządkowana lista jednokierunkowa z liczbami rzeczywistymi (ps/pdf)
 4. 4.11.2009: uporządkowana tablica dynamiczna z danymi o osobach (ps/pdf)
 5. 18.11.2009: abstrakcyjne drzewa składni dla programów (ps/pdf)
 6. 25.11.2009: kalkulator (ps/pdf)
 7. 9.12.2009: geometria na płaszczyźnie (ps/pdf)
 8. 16.12.2009: nawigator po systemie plików (ps/pdf)
 9. 6.01.2010: skrzyżowanie (ps/pdf)
 10. 13.01.2010: lista cykliczna (ps/pdf)
 11. 20.01.2010: aplet - życie (ps/pdf)
 12. 27.01.2010: serwlet - trójkąt Pascala (zadanie dodatkowe) (ps/pdf)
Rankingi

Punkty z laboratoriów w grupach P.Rzechonka:
środa 12-14
środa 14-16

powrót na początek strony


Wykład

7.10.2009 (język Java)

Koncepcja Javy:

 • rys historyczny Javy;
 • podstawowe cechy języka programowania Java (obiekty, odśmiecanie);
 • technologia Javy;
 • wirtualna maszyna Javy;
 • biblioteki standardowe Javy;
 • biblioteki standardowe Javy.

Składnia języka Java:

 • pierwszy program w Javie;
 • kompilowanie (program javac) i uruchamianie (program java) programów w javie;
 • komentarze;
 • typy pierwotne i referencyjne;
 • zmienne, stałe;
 • literały;
 • tworzenie obiektów (operator new) i ich usuwanie (garbage-collector);
 • operatory, wyrażenia i instrukcje sterujące;
 • napisy (klasa String);
 • tablice, tablice wielowymiarowe;
 • standardowe wejście/wyjście;
 • parametry wywołania programu.

14.10.2009 (klasy i obiekty):

Klasa jako nowy typ danych:

 • definicjowanie włanych klas;
 • składowe klasy: pola i metody;
 • pola definiują stan obiektu;
 • inicjalizacja pól instancyjnych, instancyjny blok inicjalizacyjny;
 • konstruktory;
 • konstruktor domyślny;
 • wywoływanie innych konstruktorów w tej samej klasie (konstrukcja this);
 • wywołanie konstruktora wewnątrz innego konstruktora;
 • referencja this;
 • tworzenie obiektów za pomocą operatora new;
 • usuwanie obiektów przez garbage-collector;
 • metoda finalize();
 • kontrola dostępu do składowych (deklaratory public, private, protected i widoczność pakietowa);
 • metody definiują zachowanie się obiektu;
 • przeciążanie nazw konstruktorów i metod;
 • metody ze zmienną liczbą argumentów;
 • składowe statyczne (deklarator static);
 • inicjalizacja pól statycznych, statyczny blok inicjalizacyjny;
 • własności metod statycznych;
 • metoda main().

Pakiety:

 • definiowanie własnych pakietów;
 • importowanie całych pakietów, pojedynczych klas z pakietu i składowych statycznych z wybranej klasy;
 • parametr -classpath przy kompilacji i przy uruchamianiu programów;
 • pakiety standardowe.

21.10.2009 (dziedziczenie i polimorfizm):

Dziedziczenie:

 • deklaracja dziedziczenia;
 • inicjalizacja obiektu i konstruktory w klasie pochodnej;
 • inicjalizacja części odziedziczonej (konstrukcja super);
 • dodawanie nowych pól i metod;
 • przesłanianie pól;
 • nadpisywanie metod;
 • upublicznianie składowych;
 • wywoływanie starych metod z nadklasy (konstrukcja super);
 • rzutowanie i operator instanceof.

Polimorfizm:

 • referencje do obiektów danej klasy może wskazywać na obiekt dowolnej klasy pochodnej;
 • polimorficzne wywoływanie metod;
 • klasy i metody abstrakcyjne (modyfikator abstract);
 • klasy i metody końcowe (modyfikator final);
 • hierarchia dziedziczenia i klasa Object;
 • wrappery i autoboxing;
 • klonowanie obiektów (metoda clone() i interfejs Cloneable).

28.10.2009 (interfejsy):

Interfejsy:

 • rola interfejsów w programowaniu obiektowym;
 • definiowanie interfejsów;
 • domyślne modyfikatory pól i metod w interfejsach;
 • rozszerzanie interfejsów;
 • zastosowania interfejsów;
 • adaptery;
 • markery;
 • fabrykowanie obiektów na podstawie interfejsu.

Interfejsy i klasy zagnieżdżone:

 • statyczne typy zagnieżdżone;
 • klasy wewnętrzne;
 • dostęp do klasy zewnętrznej poprzez .this;
 • tworzenie obiektów klas wewnętrznych poprzez .new;
 • lokalne klasy wewnętrzne;
 • anonimowe klasy wewnętrzne;
 • dziedziczenie typów;
 • klasy wewnętrzne w interfejsach.

4.11.2009 (wyjątki):

Wyjątki:

 • czym są wyjątki i jak się ich używa (podział kodu ze względu na wykorzystanie wyjątków);
 • hierarchia klas wyjątków (klasa Throwable);
 • wyjątki kontrolowane i niekontrolowane (klasy Error i RuntimeException);
 • zgłaszanie wyjątków - instrukcja throw;
 • wychwytywanie wyjątków - instrukcja try-catch-finally;
 • klauzula throws i jej postać w przypadku nadpisywania;
 • deklarowanie własnych klas wyjątków.

Asercje:

 • czym są asercje i jak się ich używa;
 • instrukcja assert;
 • sterowanie programem za pomocą asercji (wyjątek AssertionError);
 • włączanie i wyłączanie asercji (domyślnie asercje są wyłączone).

18.11.2009 (AWT):

Graficzny interfejs użytkownika AWT:

 • komponenty interfejsu graficznego AWT;
 • menadżery rozkładu komponentów w kontenerach;
 • delegacyjny model obsługi zdarzeń;
 • niskopoziomowa grafika (metoda paint z parametrem Graphics).

25.11.2009 (Swing):

Graficzny interfejs użytkownika Swing:

 • komponenty lekkie interfejsu graficznego Swing;
 • menu i akcje klawiaturowe;
 • wyspecjalizowane kontenery (klasy JSplitPane, JTabbedPane, JScrollPane);
 • niskopoziomowa grafika (metoda paintComponent z parametrem Graphics);
 • okna dialogowe (klasy JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane);
 • zamykanie aplikacji (metoda setDefaultCloseOperation);
 • architektura okien (komponenty ciężkie) w Swingu;
 • warstwy w oknach;
 • wygląd okien (klasa LookAndFeel).

Archiwa javy:

 • program jar do pakowania aplikacji i innych zasobów;
 • uruchamianie spakowanych aplikacji.

2.12.2009 (MVC):

Modele danych i widoki:

 • model MVC;
 • oddzielenie danych od ich prezentacji w kontrolkach Swing;
 • modele danych (ListModel w klasie JList);
 • powiadamianie o zmianach w danych (generowanie zdarzeń ListDataEvent w klasie AbstarctListModel);
 • krześlarze danych (ListCellRenderer w klasie JList).

Dokumentowanie programów:

 • komentarze dokumentacyjne i ich umiejscowienie w programach;
 • tagi dokumentacyjne;
 • generowanie dokumentacji programem javadoc.

9.12.2009 (strumienie):

Strumienie:

 • pojęcie strumienia;
 • strumienie do czytania i pisania;
 • strumienie na bajtowe i znakowe;
 • strumienie przedmiotowe (źródło i cel danych);
 • strumienie przetwarzające i filtrujące;
 • strumienie binarne;
 • kodowanie;
 • kompresja;
 • serializacja (interfejs Serializable).

Pliki:

 • obiekty plikowe (klasa File).

16.12.2009 (wątki):

Wątki:

 • pojęcie procesu i wątków w procesie;
 • tworzenie wątków w javie, ich uruchamianie i kończenie;
 • przerywanie działania wątku;
 • cykl życia wątku;
 • synchronizacja wątków (metody i bloki synchronizowane);
 • pola z deklaratorem volatile;
 • koordynacja wątków (metody wait(), notify() i notifyAll());
 • wymuszanie pracy innych wątków (metody yield() i join());
 • wątki demony;
 • priorytety wątków.

6.01.2010 (typy sparametryzowane i wyliczenia):

Typy sparametryzowane:

 • parametryzacja klas;
 • typy parametryczne;
 • parametry ograniczone;
 • parametry wieloznaczne;
 • parametryzacja metod;
 • parametryzacja interfejsów;
 • parametryzacja podczas dziedziczenia;
 • typy surowe;
 • mechanizm znoszenia parametryzacji przez kompilator;
 • ograniczenia typów sparametryzowanych.

Przegląd kolekcji standardowych:

 • dynamiczne zbiory danych i interfejs Collection<T>;
 • dynamiczne zbiory asocjacyjne par klucz-wartość i interfejs Map<K,V>;
 • implementacje kolekcji;
 • iteratory i interfejs Iterator<E>;
 • przeglądanie i modyfikowanie kolekcji za pomoca iteratorów;
 • wykorzystanie pętli for-each.

Wyliczenia:

 • definiowanie wyliczeń;
 • typ wyliczeniowy w instrukcji switch-case;
 • porównywanie wyliczeń i ich identyfikacja;
 • typy wyliczeniowe jako klasy dziedziczące po Enum.

13.01.2010 (aplety i serwlety):

Wyliczenia - dokończenie

Aplety:

 • aplet - program na stronie html działający u klienta w przeglądarce;
 • definiowanie apletu (klasa Applet i JApplet);
 • cykl życia apletu;
 • osadzanie apletu w dokumencie html;
 • umieszczanie apletu na sewerze www;
 • przekazywanie parametrów do apletu;
 • ograniczenia apletów;
 • uruchamianie apletów za pomocą programu appletviewer.

Serwlety:

 • serwlet - program generujący dokument html działający po stronie serwera www;
 • definiowanie serwletu (interfejs Servlet);
 • umieszczanie serwletu na sewerze www;
 • konfigurowanie serwera aplikacji (plik web.xml);
 • generowanie dokumentu html przez serwlet.

20.01.2010 (java-beans):

Java-beans:

 • idea pracy z komponentami-ziarnami;
 • atrybuty zwyczajne (powiązane) i wetowalne (ograniczane) w ziarnach;
 • skcesory: settery i gettery;
 • kolekcje słuchaczy zdarzeń zmian atrybutów PropertyChangeSupport i VetoableChangeSupport;
 • powiadamienie o zmianie atrybutu firePropertyChange();
 • pytanie o zgodę na zmianę atrybutu fireVetoableChange();
 • interfejsy dla słuchaczy zmian atrybutów w ziarnach PropertyChangeListener i VetoableChangeListener;
 • zdarzenie zmiany atrybutu PropertyChangeEvent;
 • wetowanie zmian i wyjątek PropertyVetoException;
 • synchronizowane settery i gettery atrybutów zwyczajnych i ograniczonych.

Refleksja:

 • program javap do deasemblacji klas;
 • RTTI w javie;
 • mechanizm refleksji i klasa Class;
 • mechanizm introspekcji i klasa BeanInfo.

27.01.2010 (lokalizacja):

Refleksja - dokończenie

Metadane:

 • metadane - notatki w programie;
 • definicja notatki @interface i jej użycie;
 • strategia zachowania notatek @Retention;
 • określenie typu deklaracji związanej z notatką @Target;
 • notatki z wartościami domyślnymi składowych;
 • notatki z domyślne z jedną składową value;
 • notatki znacznikowe;
 • czytanie notatek w czasie działania programu.

Lokalizacja:

 • ...

powrót na początek strony