Java

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z językiem programowania Java.

wymagane przygotowanie
 • Umiejętność programowania w języku C/C++.
 • Znajomość podstawowych struktur danych (tablice, listy, drzewa).
literatura

Literatura papierowa:

 • Ken Arnold, James Gosling: Java. WNT, Warszawa 1999.
 • Krzysztof Barteczko: Java. Od podstaw do technologii. Tom 1 i 2. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.
 • Herbert Schildt: Java. Kompendium programisty. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
 • Bruce Eckel: Thinking in Java. Wydanie 4. Edycja polska. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 • James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha: The Java Language Specification. Second edition. Addison Wesley, 2000, ISBN 0-201-31008-2.
 • Tim Lindholm, Frank Yellin: The Java Virtual Machine Specification. Second edition. Addison Wesley, 2000, ISBN 0-201-43294-3.

Literatura elektroniczna:

powrót na początek strony


Terminarz

studia dzienne
 • wykład: środa 16-18 s.119 (P.Rzechonek)
 • laboratorium:
  poniedziałek 12-14 s.107 (Z.Gołębiewski)
  poniedziałek 14-16 s.107 (P.Rzechonek)
  środa 12-14 s.110 (T.Wierzbicki)
studia wieczorowe
 • wykład: czwartek 16-17 s.139 (P.Rzechonek)
 • laboratorium: czwartek 17-20 s.110 (P.Rzechonek)

powrót na początek strony


Laboratorium

zasady zaliczenia przedmiotu
ogólnie:
W semestrze będzie opublikowanych (na tej stronie) kilkanaście prostych zadań do zaprogramowania. Za każde poprawnie zaprogramowane zadanie i oddane w terminie można będzie dostać określoną liczbę punktów (od 10 do 20).
terminy:
Zadania do zaprogramowania będą ogłaszane w tygodniu poprzedzającym termin ich realizacji. Zadania należy oddawać w wyznaczonym terminie. Spóźnienia nie będą tolerowane, za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wezwanie do Sądu, itp.
prezentacje:
Programy należy prezentować osobiście w czasie pracowni (proszę nie wysyłać programów pocztą elektroniczną, ani nie przekazywać ich poprzez kolegów i koleżanki). W trakcie prezentacji programu trzeba się liczyć z pytamiami dotyczącymi zadania: metoda rozwiązania, zastosowane konstrukcje językowe, wykorzystane technologie, itp.
oceny:
Aby zaliczyć laboratorium na ocenę dostateczną trzeba do końca semestru zdobyć 50% z wszystkich możliwych do uzyskania punktów; na ocenę bardzo dobra trzba będzie zgromadzić 90% punktów; oceny pośrednie pozostją w liniowej zależności od przedstawionych wymagań granicznych.
listy zadań
 1. 9-13.10.2006: liczby naturalne w postaci słownej (ps/pdf) 13 punktów
 2. 16-20.10.2006: rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze (ps/pdf) 17 punktów
 3. 6-10.11.2006: obliczanie wyrażeń ONP (ps/pdf) 13+11+7 punktów (odpowiednio za każdą część)
 4. 13-17.11.2006: kalkulator (ps/pdf) 13 punktów
 5. 20-24.11.2006: rysunek (ps/pdf) 13 punktów
 6. 27.11-1.12.2006: wykres (ps/pdf) 17 punktów
 7. 4-8.12.2006: kalendarz (ps/pdf) 13 punktów
 8. 11-15.12.2006: robaki (ps/pdf) 19 punktów
 9. 18-22.12.2006: Black Jack (ps/pdf) 17 punktów
 10. 8-12.01.2007: nawigator po lokalnym systemie plików (ps/pdf) 11 punktów
 11. 15-19.01.2007: sieciowa gra w liczby (ps/pdf) 17 punktów
 12. 22-26.01.2007: forum sieciowe (ps/pdf) 19 punktów
rankingi
 • studenci dzienni (tylko moja grupa): (html)
 • studenci wieczorowi: (html)

powrót na początek strony


Ogłoszenia

11.12.2006
Zadanie 8 w mojej grupie będę jeszcze przyjmował w przyszłym tygodniu, ale ze zmniejszoną liczbą punktów (maksymalnie 13).
10.11.2006
Zadanie 3 w mojej grupie będę jeszcze przyjmował w przyszłym tygodniu, ale ze zmniejszoną liczbą punktów (maksymalnie 23).
4.10.2006
Zajęcia w mojej grupie (poniedziałek 14-16) zostały przeniesione do pracowni 110 (do czasu uruchomienia pracowni 107).

powrót na początek strony


Wykład

4/5.10.2006 (składnia języka):
 • rys historyczny;
 • podstawowe cechy języka programowania Java;
 • kompilowanie (program javac) i uruchamianie (program java) programów w javie;
 • standardowe wejście/wyjście;
 • typy pierwotne i referencyjne;
 • tworzenie obiektów (operator new) i ich usuwanie (garbage-collector);
 • operatory i wyrażenia;
 • instrukcje sterujące;
 • tablice, tablice wielowymiarowe;
 • napisy (klasa String);
 • parametry wywołania programu.
11/12.10.2006 (klasy i obiekty):
 • obiekty a referencje do obiektów;
 • definicjowanie włanych klas;
 • deklaratory widoczności składowych (public, private, protected i widoczność pakietowa);
 • pola i ich inicjalizacja;
 • konstruktory;
 • referencja this;
 • przeciążanie nazw konstruktorów i metod;
 • przekazywanie parametrów do metod;
 • metoda finalize;
 • składowe statyczne;
 • dziedziczenie;
 • inicjalizacja klasy bazowej super;
 • hierarchia dziedziczenia i klasa Object;
 • przesłanianie nazw (zastępowanie pól i nadpisywanie metod);
 • metoda finalize;
 • parametry, pola, metody i klasy ostateczne (deklarator final).
18/19.10.2006 (dziedziczenie i polimorfizm):
 • budowanie nowych klas: kompozycja i dziedziczenie;
 • zastępowanie metod i przesłanianie pól;
 • upublicznianie składowych;
 • hierarchia klas i polimorfizm;
 • polimorficzne wywoływania metod;
 • wywoływanie starych metod z nadklasy (konstrukcja super);
 • wywołania niepolimorficzne;
 • metody i klasy abstrakcyjne (deklarator abstract);
 • interfejsy jako kontrakt na funkcjonalność;
 • dziedziczenie w interfejsach;
 • implementowanie interfejsów;
 • klonowanie obiektów (metoda clone() i interfejs Cloneable).
25/26.10.2006 (wyjątki):
 • zgłaszanie wyjątków - instrukcja throw;
 • wychwytywanie wyjątków - instrukcja try-catch;
 • klauzula finally;
 • hierarchia klas wyjątków;
 • wyjątki kontrolowane i niekontrolowane;
 • deklarowanie własnych wyjątków - klasa Exception;
 • klasy wewnętrzne.
8/9.11.2006 (AWT):
 • komponenty AWT;
 • delegacyjny model obsługi zdarzeń;
 • przykłady...
15/16.11.2006 (aplet i grafika):
 • aplety;
 • niskopoziomowa grafika;
 • przykłady...
22/23.11.2006 (Swing):
 • komponenty Swing;
 • architektura okien;
 • wygląd aplikacji;
 • przykłady...
29/30.11.2006 (MVC):
 • model MVC - oddielenie danych od ich prezentacji w kontrolkach Swing;
 • menu;
 • przykłady...
6/7.12.2006 (wątki):
 • pojęcie wątku;
 • cykl życia wątku;
 • tworzenie wątków w javie;
 • synchronizacja wątków;
 • priorytety wątków;
 • przykłady...
13/14.12.2006 (typy wyliczeniowe i sparametryzowane):
 • automatyczne otaczanie i wydobywanie wartości (autoboxing);
 • mechanizm refleksji (reflection);
 • typy wyliczeniowe (enums);
 • typy sparametryzowane (generics);
 • parametry wieloznaczne (wildcards);
 • zmienna liczba argumentów (varargs);
 • przykłady...
20/21.12.2006 (strumienie):
 • strumienie na bajtowe i znakowe;
 • źródło/ujście danych w strumieniu;
 • strumienie przetwarzające i filtrujące;
 • kodowanie;
 • strumienie binarne;
 • strumienie kompresujące;
 • serializacja (interfejs Serializable);
 • obiekty plikowe (klasa File);
 • przykłady...
3/4.01.2007 (komunikacja sieciowa):
 • adresy sieciowe (klasa InetAddress);
 • zasoby sieciowe (klasa URL);
 • bezpośredni dostęp do zasobów sieciowych (klasa URLConnection);
 • aplikacje typu klient-serwer;
 • komunikacja po protokole TCP;
 • komunikacja po protokole UDP;
 • przykłady...
10/11.01.2007 (JDBC):
 • mechanizm działania JDBC;
 • sterowniki do baz danych;
 • nawiązywanie połączenia z bazą danych;
 • wykonywanie zapytań w języku SQL;
 • modyfikowanie bazy danych;
 • przesuwanie kursora w tabeli wynikowej za pomocą ResultSet;
 • kursy języka zapytań do relacyjnych baz danych SQL: www.sqlcourse.com
17/18.01.2007 (?):
 • ;
 • przykłady...

powrót na początek strony