Regulamin
korzystania z zasobów komputerowych
w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwalony przez
Radę Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
?? maja 2000

1. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo do korzystania z zasobów komputerowych Instytutu Informatyki w celach naukowych i edukacyjnych;
 2. prawo do ochrony prywatności własnych dóbr (danych) przechowywanych w systemach komputerowych;
 3. prawo do występowania w przypadkach uzasadnionych celami naukowymi i edukacyjnymi o dodatkowe przywileje w systemach komputerowych;
 4. prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o zmianach w zasobach komputerowych.

2. Nakazy i zakazy obowiązujące użytkownika

Użytkownik konta zobowiązuje się do:
 1. dbałości o bezpieczeństwo konta (użytkownik odpowiada za szkody poczynione przy użyciu jego konta);
 2. podporządkowywania się zaleceniom administratorów;
 3. powiadamiania administratora w trybie pilnym o lukach dostrzeżonych w systemie zabezpieczeń;
 4. przestrzegania regulaminów i obyczajów obowiązujących w innych węzłach sieci, do których ma dostęp.
Użytkownikowi nie wolno:
 1. uszkadzać lub narażać na uszkodzenia sprzętu komputerowego;
 2. podłączać własnych urządzeń zewnętrznych do sprzętu w pracowniach komputerowych (np. nagrywarek, twardych dysków);
 3. łamać zabezpieczeń fizycznych lub systemowych sieci;
 4. instalować lub uruchamiać oprogramowania mającego przechwytywać informacje poufne (np. hasła);
 5. używać komputerów do celów komercyjnych;
 6. kopiować oprogramowania nie objętego licencja typu freeware lub shareware;
 7. naruszać prywatności cudzych zasobów;
 8. szkodzić innym użytkownikom (przez działanie lub zaniechanie działań);
 9. narażać innych użytkowników lub ich zasoby na potencjalne szkody (np. poprzez udostępnianie czyjegoś hasła, udostępnianie niebezpiecznych programów bez ostrzeżenia itp.);
 10. utrudniać pracy innym użytkownikom lub administratorom;
 11. dezinformować użytkowników lub administratorów;
 12. instalować lub uruchamiać oprogramowania, które mogłyby przeszkadzać innym użytkownikom (w szczególności oprogramowania hałaśliwego);
 13. przekraczać przydzielonego obszaru przestrzeni dyskowej;
 14. wnosić do pomieszczeń z komputerami dużych toreb, plecaków, dużych wierzchnich okryć itp.
Inne, nie wymienione zalecenia i ograniczenia, jak np. oszczędzanie elektryczności lub zakaz konsumowania produktów spożywczych w pracowniach komputerowych, użytkownik przestrzega na podstawie ogólnych norm zachowań społecznych i dbałości o mienie wspólne.

3. Odpowiedzialność użytkownika

W przypadku niewielkich naruszeń niniejszego regulaminu użytkownik jest zagrożony sankcją w postaci czasowego zablokowania dostępu do konta. Ten rodzaj dyscyplinowania użytkownika jest doraźnie egzekwowany przez administratora za zgoda Dyrektora Instytutu, jednego z jego Zastępców lub Kierownika Centrum Obliczeniowego.

W przypadku rażących naruszeń regulaminu konsekwencje wobec użytkownika wyciągają władze uczelni. W odniesieniu do studentów są to kary dyscyplinarne określone w Regulaminie Studiów - do skreślenia z listy studentów włącznie. Działania, które naruszają przepisy prawa, mogą również podlegać sankcjom prokuratorskim.

Dodatek. Wypisy z dobrych obyczajów społeczności komputerowej

Do dobrych manier i pożytecznych nawyków podczas korzystania z sieci komputerowej należą m.in.:
 1. wyrejestrowywanie użytkowników, którzy zapomnieli tego zrobić;
 2. zgłaszanie administratorom nieprawidłowości w działaniu komputerów lub programów (najlepiej pocztą elektroniczną na adres admin@ii.uni.wroc.pl);
 3. nieobciążanie bez istotnej potrzeby komputerów w godzinach zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniowa;
 4. oszczędne używanie ewentualnie udostępnionych, kosztownych urządzeń (np. drukarek) i materiałów eksploatacyjnych;
 5. nieprowadzenie głośnych rozmów przy komputerach.