Algorytmy i Struktury Danych

studia dzienne magisterskie II rok
semestr letni 2005/2006
wykład:                      K.Loryś, wtorek 16-18 i czwartek 12-14
ćwiczenia:                   P.Kanarek, K.Loryś, P.Rzechonek, G.Zwoźniak, P.Zalewski

repetytorium:             P.Zalewski

pracownia:                 M.Bieńkowski

 


Organizacja ćwiczeń:

 1. Na ćwiczeniach będą rozwiązywane zadania z list. Zadaniom będzie przypisana liczba punktów (1,2,...) zależna od stopnia ich trudności.
 2.  Ocena na zaliczenie ćwiczeń będzie liniowo zależna od liczby punktów. Punkty będzie można uzyskać za:
  1. deklaracje rozwiązań,
  2. prezentacje rozwiązania przy tablicy,
  3. kartkówki
  4. zadania domowe.
 3. Algorytm obliczania dorobku punktowego.
  Liczbę punktów uzyskanych przez studentkę/studenta oblicza się:

dodając połowę sumy punktów uzyskanych za (A),
oraz punkty uzyskane za  (B), (C) i (D),
a następnie odejmując punkty karne.

 1. Deklaracje.
  1. Przed rozpoczęciem każdych zajęć student/studentka może złożyć u prowadzącego deklarację, które zadania z bieżącej listy potrafi rozwiązać (przez to należy rozumieć także umiejętność zaprezentowania rozwiązania). Deklaracja może dotyczyć jedynie tych zadań, których rozwiązania nie były jeszcze prezentowane przy tablicy.
  2. Po zakończeniu każdych ćwiczeń każdy student otrzymuje punkty jedynie za te z zadeklarowanych przez siebie zadań, których rozwiązania były w danym dniu prezentowane przy tablicy.
  3. Zadania zadeklarowane w danym dniu a nie rozwiązane przy tablicy można zadeklarować przed następnymi ćwiczeniami (a nawet trzeba je zadeklarować, o ile pragnie się uzyskać za nie punkty)
 2. Prezentacje rozwiązań.
  Za prezentację rozwiązania w czasie ćwiczeń przy tablicy można uzyskać liczbę punktów przypisaną zadaniu (konsekwencje błędnych rozwiązań albo braku znajomości rozwiązania, pomimo jego zadeklarowania, opisane są poniżej).
  Uwaga.  Prezentacje rozwiązań mają być dobrze przygotowane – co to oznacza, powiedzą prowadzący ćwiczenia.
 3. Kartkówki.
  Planujemy przeprowadzanie kartkówek na początku każdych ćwiczeń. Proszę się nie spóźniać.  Za każdą kartkówkę będzie można otrzymać od –1 do 1 punktów.
 4. Zadania domowe.
  Będziemy zadawać pisemne zadania domowe. Będą one polegały na zapisaniu rozwiązania zadania (zwykle będą to zadania z list) w latexu. Rozwiązania mają być na elementarnym poziomie, zrozumiałe dla przeciętnie zdolnego studenta. Nie jest ich celem przekonanie ćwiczeniowca, że umiecie to zadanie rozwiązać, lecz wytłumaczenie rozwiązania w podręcznikowy sposób. Za zadania domowe będzie można uzyskać maksymalnie 6 punktów.
 5. Punkty karne.
  Punkty karne będą przyznawane w następujących sytuacjach:
  1. Wykazanie się nieznajomością rozwiązania zadeklarowanego zadania  - maksymalnie do 5-ciu punktów. Wymiar kary będzie ustalany indywidualnie przez prowadzącego i będzie zależał od stopnia nieznajomości zadania i materiału. Zamiast punktów karnych (lub łącznie z nimi) prowadzący może zastosować inne kary: nie uznanie deklaracji danego zadania lub anulowanie deklaracji wszystkich zadań z danej listy.
  2. Prowadzący ćwiczenia jest zmuszony przedstawiać rozwiązanie. Wówczas każdy student/studentka z grupy otrzymuje liczbę punktów karnych równą liczbie punktów przypisanych zadaniu.
  3. Za nieusprawiedliwioną nieobecność – 3 punkty karne. Nieobecności należy usprawiedliwiać na pierwszych zajęciach po absencji. Usprawiedliwienia dostarczone później nie będą uwzględniane.
 6. Progi.
  1. Podstawą dolną obliczeń jest suma liczby kartkówek, liczby 6 i maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za deklaracje (a więc połowy sumy punktów  przypisanych zadaniom ze wszystkich list). W przypadku grupy zaawansowanej suma ta obejmuje także punkty za zadania specjalnie
  2. Minimalna liczba punktów gwarantująca zaliczenie wynosi 1/3 podstawy dolnej.
  3. Minimalna liczba punktów gwarantująca ocenę bardzo dobrą wynosi 3/4 podstawy górnej, która zostanie ustalona w późniejszym terminie (ok. 1-go maja). W zamierzeniu podstawa ta będzie sumą podstawy dolnej oraz średniej liczby punktów, które można będzie uzyskać za prezentacje. Ten ostatni składnik będzie równy ilorazowi sumy punktów zadań na listach przez liczbę osób w grupie.
  4. Minimalne liczby punktów gwarantujące pozostałe oceny otrzymamy dzieląc przedział 1/3 podstawy dolnej, 3/4 podstawy górnej) na cztery równe części.

Powrót do strony głównej