Zasady zaliczenia przedmiotu

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

·             zaliczenie ćwiczeń,

·             zaliczenie pracowni,

·             zdanie egzaminu końcowego.

 

 

Na ocenę końcową złożą się następujące składniki

 

·             wynik egzaminu końcowego                      - 50% punktów,

·             wynik kolokwium połówkowego            - 20% punktów,

·             zaliczenie z ćwiczeń                                         - 15% punktów,

·             zaliczenie z pracowni                                       - 15% punktów.

 

Na listach zadań pojawiać się będą od czasu do czasu otwarte problemy. Za ich rozwiązanie będzie można uzyskać pewną liczbę dodatkowych punktów, które będą uwzględniane przy wystawianiu oceny końcowej.

 

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

·             zaliczenie ćwiczeń,

·             zaliczenie z pracowni.

 

 

Kolokwium 'połówkowe'

·               Planowany termin: połowa kwietnia. Dokładna data zostanie podana na stronie wykładu.

·               Kolokwium nie jest obowiązkowe, ale warto je pisać z co najmniej dwóch powodów:

o           możliwość uzyskania punktów wliczanych do oceny końcowej,

o           przetarcie przed egzaminem – kolokwium będzie miało formę i stopień trudności zbliżony do egzaminu końcowego.

·               Nie będzie dodatkowego terminu! Osoby,  które z jakichś powodów  nie będą mogły pisać kolokwium 11 kwietnia, stracą bezpowrotnie możliwość uzyskania tych punktów.

 

Ćwiczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń są umieszczone na stronie wykładu.

 

 

Pracownia

·             Dokładny program pracowni oraz warunki jej zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego pracownię (w tym roku jest nim Marcin Bieńkowski).

 

Informacje dla osób powtarzających przedmiot

 

Warunki konieczne zaliczenia przedmiotu:

·             Zdanie egzaminu końcowego w tym roku (niezależnie od wyników egzaminów w latach poprzednich).

·             Zgłoszenie się do wykładowcy w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru w celu ustalenia pozostałych warunków (i oczywiście spełnienie ich).

 

Liczba punktów uzyskanych za ćwiczenia (pracownie) zaliczone w poprzednich latach zostanie ustalona na podstawie średniej liczby punktów, jaką uzyskają w tym roku osoby zaliczające ćwiczenia (pracownie) na daną ocenę. O ile nie będzie przeszkód formalnych osoby powtarzające mogą ponownie zaliczać te zajęcia w tym roku.

 

·             Osoby, które w poprzednich latach wykonały projekty programistyczne i opracowania pisemne, lecz nie uzyskały zaliczenia z pracowni będą musiały zaliczyć w tym roku pracownię od początkuL